22 พฤษภาคม 2561- ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร เด็กชายจิรัฏฐ์ สุมิตรเหมาะ (น้องคอปเตอร์) และคณะครูจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เสริมวิทย์สร้างคน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยได้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) นำไปต่อยอดเป็นนักวิจัยในอนาคตต่อไปโดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับ

 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้นำน้องคอปเตอร์ (เด็กชายจิรัฏฐ์ สุมิตรเหมาะ) นักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แก่ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) พบกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ในการผลิตอาหาร ยารักษาโรค  ฯลฯ ห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม พบกับการศึกษาหน่วยพันธุกรรมทำหน้าที่เป็นหน่วยของการถ่ายทอดและควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ที่สิ่งมีชีวิตถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน ห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร พบกับวิธีการใหม่ล่าสุดในการตรวจหาโรคของคน ของพืช ของสัตว์ และเชื้อโรคในอาหาร ห้องปฏิบัติการเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์ พบกับการใช้งานภาพ 3 มิติจากรังสีเอ๊กซ์ในทางการแพทย์ และการประยุกต์ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติในการทำอวัยวะเทียม เช่น กะโหลกเทียม แขน ฯลฯ เพื่อส่งเสริม “วิทย์สร้างคน” โดยเฉพาะเรื่องของ STEM (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education)  ให้เกิดแรงบันดาลใจกับเด็กไทยเชื่อมโยงความรู้ด้าน วทน. ต่อยอดเป็นองค์ความรู้ และเตรียมตัวในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยในอนาคต อีกทั้งเป็นนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพ เพื่อวางแผนกำลังคนหนุนการพัฒนาประเทศตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

   

สวทช. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคม ผลงานที่ผ่านมาเป็นผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง และสามารถขยายขนาดไปสู่เชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนากำลังคน มีเป้าหมายในการสร้างหัวรถจักรให้กับประเทศ โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ฝึกทักษะวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ยังเยาว์วัย เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำต่อไปในอนาคต ซึ่งตลอดระยะเวลามากกว่า  20 ปี ได้มุ่งมั่นสนับสนุนเยาวชนในโครงการจนสามารถสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและทำประโยชน์ให้กับประเทศในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจำนวนมาก

 

สำหรับการเยี่ยมชมในครั้งนี้ของน้องคอปเตอร์ จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของเด็กไทยที่มีความสนใจด้าน วทน. และพร้อมที่นำความรู้ไปใช้ในประโยชน์และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตนเองในอนาคต ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป