18 พฤษภาคม 2561 - ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ลงนามความร่วมมือ “การสนับสนุนด้านกำลังคนเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise : Human Capital Strategy)” กับภาคเอกชนรายใหญ่ 13 บริษัท และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคลากรและเตรียมกำลังคนที่มีทักษะเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่ออนาคตที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนภาคเอกชนไทยไปสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมไทย

โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณสัมพันธ์ ศิลปนาฏ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้บริหารจาก 13 บริษัท เข้าร่วมงาน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ผ่านกลไกหลัก “วิทย์สร้างคน วิทย์ช่วยคน และวิทย์เสริมแกร่ง” หรือ “วิทย์สร้างชาติ” ที่จะนำประเทศไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้มั่งคั่ง สร้างสังคมให้มั่งคง และสร้างประเทศไปสู่ความยั่งยืน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่ง การสร้างกำลังคนด้วย วทน. ที่มีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญมาก ควรเริ่มตั้งแต่สอนให้เด็กและคนไทยทุกคนรู้จักและคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific Mindset) ควบคู่กับเสริมสร้างความรู้และทักษะเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Skillset) เป็นการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ (Scientific Culture) ให้เกิดกับคนทุกกลุ่ม ตั้งแต่เด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน คนใกล้เกษียณ ตลอดจนผู้อาวุโสในสังคม เพื่อเป็นการเสริมสร้างหลักคิดและศักยภาพให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคน

  

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างคนที่มีทักษะเทคโนโลยีชั้นสูง อาทิ Artificial Intelligence (A.I.), Precision Agriculture, Big Data Management และ Bio Refinery ให้เหมาะสมกับอาชีพในอนาคต รวมถึงบริษัทเอกชนรายใหญ่ 13 บริษัท สวทช. สวทน. และสถาบันการอุดมศึกษา ที่เป็นกำลังที่สำคัญในการร่วมกันสร้าง “Career for the Future Academy” ให้เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่สำคัญในการ Up-skill และ Re-skill ให้กับคนไทยในทุกช่วงวัย นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมกันบ่มเพาะนักเรียนนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ด้วยหลักการ Early Recruitment ที่จบมาแล้วพร้อมที่จะทำงานทันทีและมีประสิทธิภาพสูง ผลจากความร่วมมือนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทย ในการยกระดับให้คนไทยเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และรัฐบาลในการสร้างกลไกขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด สิ่งที่จะเป็นแรงหนุนคือ อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ (Innovation Driven Enterprise: IDE) โดยผสมผสานกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องอันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ สวทช. โดย สถาบันวิทยาการ สวทช. (“NSTDA Academy”) ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพื่อการยกระดับทักษะทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของบุคลากรเพื่ออาชีพในอนาคต ด้วยกลไกการให้บริการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ มุ่งยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรภาคการผลิตและบริการไทยให้เป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ร่วมกับหน่วยงานภายในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 13 บริษัทเอกชนรายใหญ่

  

ได้แก่ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท MIKAWA MACHINERY จำกัด, บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด, บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซอฟต์สแควร์ (1999) จำกัด, บริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด, บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท Western Digital Data Solution จำกัด, บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด, บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและเตรียมกำลังคนเพื่ออนาคตที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนภาคเอกชนไทยไปสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม และสนับสนุนด้านกำลังคนเพื่อการขับเคลื่อนภาคการผลิตและอุตสาหกรรมไทยสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: Human Capital Strategy)”

ด้วยการสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ที่ต้องการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและเตรียมกำลังคนในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในระบบนิเวศน์ พร้อมทั้งประสานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร จัดการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว ตามความต้องการของผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม อีกทั้งยังสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการให้เกิดการขยายผลทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทยต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป