ณ กองทัพบก ได้มอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 "รางวัลดีเด่นอันดับ 1" แก่คณะวิจัยของ สวทช.  ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) ใน โครงการวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอรีและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ของ ป.1 พัน. 31 รอ. ด้วยทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โครงการดังกล่าวริเริ่ม โดย ดร.ศิวรักษ์  ศิวโมกษธรรม  รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ พันเอกรัตติพล  ตันยา รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก โดยมี ดร.พิมพา  ลิ้มทองกุล  หัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหัวหน้าโครงการฝ่าย สวทช.  ผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ ดร. วิศาล ลีลาวิวัฒน์ ดร. จิราวรรณ มงคลทรรศ นาย มานพ มาสมทบ และ ดร. ภูวนาถ ปรมาพจน์ จาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ดร. กิตติพงศ์ เกษมสุข ดร. พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ นายภัทรกร รัตนวรรณ์ นายเมทนี กิจเจริญ และ นายพีระพงศ์ ฟักเขียว จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป