สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ "Thai Language and Cultural Immersion Program in Thailand" ให้กับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น โดยหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย พร้อมได้รับคำแนะนำประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานในประเทศไทย ให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะ และการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาผ่านการใช้ชีวิตในสังคมต่างวัฒนธรรมได้

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวต้อนรับคณะผู้ร่วมงาน จากมหาวิทยาลัยฟุคุอิ พร้อมเปิดงาน Thai Language and Cultural Immersion Program in Thailand และ ดร.ปีย์ชนิตว์ เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และอดีตนักศึกษาทุนJSTP ของสวทช. เป็นวิทยากรในกิจกรรม Bualoy Champion: The creativity challenge with Thai-sweets cooking

 

ซึ่งเป็นการบรรยายถึงหลักการของขนมไทยและวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคเอเชีย และได้มอบภารกิจให้นักศึกษาคิดค้นบัวลอยสูตรเฉพาะของแต่ละกลุ่ม พร้อมเสนอภาพร่างของเครื่องทำบัวลอยต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการทำอาหารไทยและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการความคิดทางวิทยาศาสตร์จากความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ได้จริง

 

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป