สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันออริโก เอ็ดดูเคชั่น ประเทศออสเตรเลีย จัดอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 50 คน จาก 18 โรงเรียนในเครือข่าย สวทช. ทางด้านการออกแบบสื่อการเรียนรู้และเกมการศึกษาทางคณิตศาสตร์ เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา (7 กุมภาพันธ์ 2561) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพครูทางด้านการสอนคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย

ฝ่ายวิชาการฯ สวทช. ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Dr. Calvin Irons, Ms. Rosemary Irons และ ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล จากสถาบันออริโก เอ็ดดูเคชั่น ซึ่งเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยภายในงานมีคุณภัทรินทร์ วิโรจน์ชูฉัตร ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ร่วมสังเกตการการอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ในการอบรม อาทิ Relevance of Language in Mathematics  Beginning Processes (Determining attributes, Matching, Sorting, Comparing, Ordering) ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยผ่านกิจกรรมการจัดจำแนก เปรียบเทียบวัตถุสิ่งของในเงื่อนไขต่างๆ เช่น สิ่งของที่เหมือนกัน หรือสิ่งของที่ต่างกัน การจัดหมวดหมู่สิ่งของโดยการเชื่อมโดยความสัมพันธ์กัน เป็นต้น และกิจกรรม Focus on Measurement, Working with opposites language, Exploring to learn attributes, Comparing of two objects, Ordering of three or more objects, Counting of informal units, Important Considerations for Measurement Experiences เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการวัดและการสร้างประสบการณ์การวัดสำหรับเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรม Worm Measuring Tape

 

ซึ่งครูที่เข้าร่วมอบรมได้แนวคิดในการสร้างความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตร์และวิธีการสอน แนวทางการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จากตัวเลข สัญลักษณ์ ภาษา ไปสู่ กิจกรรมที่เด็กสามารจับต้องได้ ผ่านตัวอย่างสื่อที่นำมาใช้ในการทำกิจกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21  

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป