กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแนวคิดธุรกิจชิงเงินทุน ภายใต้โจทย์แนวคิด "Green solutions for Thailand 4.0" และ "Advancing Thailand's Industry with AI Solution"

บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนเงินลงทุนเพื่อการจัดตั้งธุรกิจ และดำเนินธุรกิจ (Angel Fund) สำหรับผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีแผนโครงการลงทุนที่มีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจจริง

โดย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ดำเนินการหลัก เชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพและผู้ที่มีความสนใจในการจัดตั้งธุรกิจ ร่วมส่งแนวคิดและแบบจำลองโมเดลธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อแหล่งเงินทุน (Angel Fund)

รายละเอียดกิจกรรม : http://angelfund.dip.go.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ 0 2215 3313 , 0 2216 5498 ต่อ 118
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป