7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก): กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เข้าร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ประเทศไทยกับความพร้อมด้านเกษตรสมัยใหม่และบทบาทของ สวทช.” ในการประชุม Agriculture Roadshow จัดโดย กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประเทศอิสราเอล สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และ สวทช.

ทั้งนี้ผู้อำนวยการ สวทช. ได้กล่าวถึงบทบาทของ สวทช. ต่อทิศทางและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อการสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งในฐานะของสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานหลักที่ร่วมบริหารจัดการพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดโรดโชว์ทิศทางและเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ของอิสราเอล และไทยเพื่อให้การทำเกษตรสมัยใหม่เป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน และเพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป