17 ม.ค. 61 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี : นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนางมาลี จิรวงศ์ศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมด้วย ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร กระทรวงสาธารณสุข และ ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร รองผู้อำนวยการโปรแกรม ITAP สวทช. ร่วมเปิดงาน“อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการแม่ข่ายที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ    ในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)”

ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2561 ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารที่เป็นต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่าย ของ อย. จำนวน 54 แห่งจาก 50 จังหวัด     ทั่วประเทศ ให้มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมระดับชุมชนเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน รวมถึงบ่มเพาะอาจารย์ที่ปรึกษาในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กในพื้นที่ให้มีการพัฒนาได้ต่อไป

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารที่เป็นต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นการทำงานร่วมกันของโปรแกรม ITAP สวทช. และ อย. ในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารขนาดเล็กทั่วประเทศ ให้มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมระดับชุมชนเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าไทยที่เป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคด้วย รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาหารทั่วประเทศ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านการตลาด

 

โดยโปรแกรม ITAP สวทช. จะร่วมสนับสนุนงบประมาณการวิจัย รวมทั้งผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบจากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ทั้งนี้ โครงการฯ จะนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มาใช้ร่วมกับการคิดเชิงตลาดนำ ทำให้สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยจะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายของ อย. รวมทั้งสิ้นจำนวน 54 รายจาก 50 จังหวัดทั่วประเทศ และจะพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ 20 รายในพื้นที่ ให้มีประสบการณ์และศักยภาพในการทำงานกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ต่อไป”

นางมาลี จิรวงศ์ศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า “การอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและจัดทำแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการต้นแบบของสถานประกอบการแม่ข่าย สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นของดี ขายได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ก้าวไกลสู่ตลาดอาเซียน”

ทั้งนี้ สถานประกอบการแม่ข่ายดังกล่าว เป็นกลุ่ม SMEs ที่ อย. พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2560 เพื่อให้เป็นต้นแบบสถานประกอบการและศูนย์การเรียนรู้ด้านสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ Primary GMP ในชุมชน ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นได้ ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวยังมีความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน สานต่อการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายในด้านของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายให้เข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP ด้วยเหตุนี้ โปรแกรม ITAP สวทช. จึงได้ร่วมมือกับ อย. สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมระดับชุมชน และพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อตอบรับนโยบายรัฐบาลเรื่องไทยแลนด์ 4.0 สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป