16 ม.ค. 61 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี สาทร : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล IEC62304” ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ไทย

ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2561 โดยคณะวิทยากรจาก TUV Rheinland Singapore Pte Ltd (ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ ประเทศสิงคโปร์) แก่กลุ่มที่ปรึกษาและวิศวกรทดสอบจากภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย กว่า 40 คน เพื่อสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้การทดสอบ software validation ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ไทย

 

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช. เปิดเผยว่า “ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดวิศวกรทดสอบและที่ปรึกษาสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากลของเครื่องมือแพทย์ การพัฒนาศักยภาพให้กับวิศวกรทดสอบและที่ปรึกษาการรับรองมาตรฐานสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ในเครื่องมือแพทย์จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย และเพื่อให้เครื่องมือแพทย์มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล โดยในปีนี้ สวทช. โดย NECTEC, ITAP และทาง TCELS ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ไทย ซึ่งกิจกรรมแรกคือการอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ในเครื่องมือแพทย์ แก่ผู้เข้าอบรมที่เป็นกลุ่มวิศวกรทดสอบและที่ปรึกษาการรับรองมาตรฐาน IEC62304 - Medical device software - Software life cycle ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพวิธีการทดสอบและให้บริการทดสอบของระบบซอฟต์แวร์และระบบที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ จากนั้นระยะถัดไป วิศวกรทดสอบและที่ปรึกษาดังกล่าวจะมีโอกาสทำงานจริงร่วมกับบริษัท SMEs ในการให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ ภายใต้การแนะนำและติดตามการดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานสากลจากต่างประเทศ”

 

ด้าน รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. กล่าวเสริมว่า “โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ไทย ดำเนินการขึ้นจากผลสำรวจความต้องการและปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการที่โปรแกรม ITAP และ TCELS รับทราบจากการจัดสัมมนาการยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0 เมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยความต้องขอรับรองระบบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์สากล อาทิ CSDT และ CE-Mark เป็นต้น โดยเบื้องต้นการจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมแรกในโครงการฯ มีเป้าหมายจะสร้างบุคลากร และพัฒนาความรู้ให้กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้การทดสอบสำหรับ software validation (การตรวจสอบซอฟต์แวร์) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC62304 เพื่อขยายผลและช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการทำ software validation ซึ่งมีอยู่หลายรายตามฐานข้อมูลของ อย. รวมทั้งเป็นการยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยให้สามารถพัฒนาแข่งขันกับต่างประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการจะยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มุ่งสู่การยอบรับในระดับสากลมากขึ้น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก TUV Rheiland ที่มีประสบการณ์โดยตรงมาถ่ายทอดให้ความรู้ตลอด 4 วันเต็ม (16-19 ม.ค. 61) เพื่อร่วมกันเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนการพัฒนา software validation ทางเครื่องมือการแพทย์ของประเทศไทยต่อไป” ผู้อำนวยการโปรแกรม ITAP สวทช. กล่าว

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป