ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ เครือข่ายซีซีทีวี คอนซอร์เตียม (CCTV Consortium) จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายประจำปี 2560 (CCTV Consortium Networking) แถลงความสำเร็จการพัฒนาและประยุกต์ใช้ CCTV Analytic ของไทย พร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องการจัดอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้น CCTV และผลักดันสู่การจัดตั้งสมาคมด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

โดยมี รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ ร่วมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ดร.สมชาย ฉินสกลธนากร ผู้อำนวยการโปรแกรมนวัตกรรมข้อมูลและการบริการ สวทช. และคณะทำงานเครือข่าย ซีซีทีวี คอนซอร์เตียม กว่า 80 คน ร่วมในงาน  

รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “การดำเนินกิจกรรม CCTV Consortium เป็นหนึ่งกิจกรรมของ สวทช. โดยโปรแกรมนวัตกรรมข้อมูลและการบริการ ที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคม จากงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยให้เป็นประโยชน์และเกิดสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ให้สังคม ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยี CCTV เข้ามามีบทบาทในการคลี่คลายเหตุการณ์สำคัญและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ความท้าทายที่สำคัญคือ การพัฒนาเทคโนโลยีซีซีทีวี ให้ได้มาตรฐานและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ เช่น ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) บิ๊กดาต้า (Big Data) ไอโอที (IoT) และแพลตฟอร์มต่างๆ รวมไปถึงการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบความร่วมมือกันของภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ได้เปิดโอกาสการเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนวคิด แบ่งปันประสบการณ์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ให้มีการนำไปใช้จริงให้กับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม”

 

จากการที่ สวทช. โดยโปรแกรมนวัตกรรมข้อมูลและการบริการ ได้ดำเนินกิจกรรม CCTV Consortium มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 - ปัจจุบัน เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐ มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อการขับเคลื่อน พัฒนานวัตกรรม และบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้งานระบบ CCTV มากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายประจำปี 2560 (CCTV Consortium Networking) ขึ้น โดยช่วงแรกเป็นการประชุมและศึกษาดูงานสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบระบบ Analytic ที่อาคาร InterLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) พร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องการจัดอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นของ CCTV และหารือแนวทางการจัดตั้งสมาคมด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

 

ต่อด้วยกิจกรรมช่วงที่สอง “CCTV Consortium Networking” ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการสนับสนุนงานวิจัยและการผลักดันบูรณาการระบบ CCTV ของประเทศ” โดย รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยการสรุปผลงานของ CCTV Consortium ที่ผ่านมา และอนาคตการใช้ CCTV Analytic โดย คุณประกอบ จ้องจรัสแสง รองหัวหน้ากลุ่ม CCTV Consortium และการบรรยายหัวข้อ การคาดการณ์และแนวโน้มการใช้ CCTV ในอนาคต โดย อาจารย์ ปฐมพงศ์ วาระนุช ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนการฝึกอบรม บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ตลอดจนพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการ สวทช. แก่คณะทำงาน CCTV Consortium และ Gold Sponsor

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป