7 ธ.ค. 60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอบรมสัมมนา “เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตและสร้างนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตงานโลหะและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตงานโลหะและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมกว่า 40 คน

โปรแกรม ITAP สวทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตงานโลหะและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เพื่อรองรับแนวโน้มการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจัดอบรมสัมมนาหัวข้อ “เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตและสร้างนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยให้ได้รับความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตและสร้างนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม รวมถึงการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในการเชื่อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูง แนวทางการเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง และการซ่อมบำรุงด้วยเทคโนโลยีการพ่นพอกผงโลหะ โดยวิทยากรจากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตลอดจนช่วงเล่าสู่กันฟังจากผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ กับการพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในรถอุตสาหกรรมหนัก โดย ผู้แทนจาก บจก.เอสซีเอสแฟบริเคชั่น

 

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตงานโลหะ และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม จะมุ่งเน้นการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตงานโลหะและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวนมาก เช่นผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม งานโครงสร้างเหล็ก การต่อเรือ พลังงานและปิโตรเคมี เป็นต้น โดยแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีการกระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งมีความหนาแน่นมากในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ยังคงพึ่งพาระบบการผลิตแบบใช้แรงงานเข้มข้น เน้นการผลิตแบบจำนวนมาก มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต มีการแข่งขันในตลาดสูง ดังนั้น สถานประกอบการต้องเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตและสร้างนวัตกรรม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป