เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำเสนอผลงานการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ในเรื่องการสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเตาอบไม้ การพัฒนาระบบ Portal เพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาระบบการผลิตปาล์มน้ำมัน การพัฒนาการปลูกพืชแนวตั้ง

รวมทั้งผลงานจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และไบโอเทค ที่ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบท : อ.แว้ง จ.นราธิวาส ที่ดำเนินการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนผืนป่าฮาลา-บาลา จนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชนโดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ให้ความสนใจชมผลงาน

นิทรรศการภายในงาน ที่ทางโปรแกรม ITAP ให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ประกอบด้วย


การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยนำผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำแนะนำในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การยืดอายุผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ GMP และ HALAL ซึ่งปีงบประมาณ 2560 ITAP ได้จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องฮาลาล มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน 123 ท่าน และนำผู้ประกอบการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 27 ท่าน เปิดมุมมองด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ

การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเตาอบไม้ ที่ได้พัฒนาเตาอบไม้ขึ้นใหม่และพัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และใช้ระยะเวลาการอบไม้ที่เร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการอบไม้ของโรงงานอื่นๆ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงงาน

การพัฒนาระบบ Portal เพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยให้คำปรึกษาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) ด้วยการนำระบบสารสนเทศเข้าไประยุกต์กับการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถประมวลผลและใช้ข้อมูลร่วมกันแบบเรียลไทม์ และทดแทนระบบเดิมที่เป็นแบบ Offline เพื่อลดข้อผิดพลาดในการจัดการ เช่น ความซ้ำซ้อนของข้อมูล การสูญหาย ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

การพัฒนาระบบการผลิตปาล์มน้ำมัน โดยช่วยเหลือผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยพัฒนาระบบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศเพื่อการผลิตน้ำมันปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนกระบวนการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อชุมชน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร และเพิ่มความน่าเชื่อถือ สามารถขายน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพ ได้ราคาสูงขึ้น ขยายตลาดส่งออกได้

การพัฒนาการปลูกพืชแนวตั้ง โดยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชไร้ดินแนวตั้งแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ทันตามกำหนดทั้งเวลา ปริมาณ และคุณภาพ ด้วยการควบคุมปัจจัยการผลิต และลดต้นทุนโดยการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ด้วยการขยายพื้นที่ปลูกขึ้นตามแนวตั้ง จากเดิมที่ใช้เพียงด้านกว้างและด้านยาว จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ผลิตประสบผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจได้ และสร้างความพร้อมความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

รวมทั้งผลงานจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ที่ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบท : อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาของชุมชน เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ พัฒนาอาชีพในชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิต อาทิ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้หายากกลับคืนสู่ป่า การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพืชกินได้ ขยายผลปลูกดอกดาหลาแซมสวนยางพาราใช้เป็นไม้ตัดดอก สร้างรายได้ จากการทำ “ชาดาหลา” การจัดฝึกอบรมครู นักเรียน เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท ผ่านกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์พัฒนาภูมิปัญญาและทักษะ เป็นต้น

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป