20 - 22 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดค่ายการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นสำหรับนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยการพูด ให้กับนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยการพูดและผู้ปกครอง คณะครู และนักวิชาชีพด้านการฟื้นฟู รวมกว่า 70 คน

คุณอลิสา สุวรรณรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการฯ  เปิดเผยว่า “ค่ายการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นสำหรับนักเรียนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยการพูด จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนพิการที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยการพูด จำนวน 29 คน และผู้ปกครอง ครู และนักวิชาชีพด้านการฟื้นฟูที่เกี่ยวข้อง จำนวน 39 คน จากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว จำนวน 6 โรงเรียนทั่วประเทศ ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาท โรงเรียนการศึกษาพิเศษชลบุรี และโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในค่ายและเรียนรู้การใช้การสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นกับนักเรียนผ่านกิจกรรมในค่าย ส่งผลให้นักเรียนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยการพูดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการสื่อสารระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆ ส่วนผู้ปกครอง ครู และนักวิชาชีพเกิดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จริงในการใช้เครื่องมือช่วยในการสื่อสารกับนักเรียน และตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้งานกับนักเรียนในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันต่อไป”

ภายในค่าย ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารฯ อย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ “โรงงานระบบย่อยอาหาร” โดยวิทยากรจากฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ (AYS) สวทช. ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ซึ่งในแต่ละวันนอกจากจะทานให้ครบ 3 มื้อแล้ว ยังต้องทานให้ครบ 5 หมู่ด้วย

 

โดยกิจกรรรมได้ฝึกให้น้องๆ ทำการแยกหมวดหมู่อาหารจากมื้อเที่ยงที่น้องๆ เพิ่งรับประทานไป คือ ข้าว+แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย+ผลไม้ ว่าอยู่ในหมู่อาหารใดบ้าง เช่น ‘เนื้อปลากราย’ที่จัดอยู่ในอาหารหมู่ที่ 1 โปรตีน ‘แตงโม’ที่จัดอยู่ในอาหารหมู่ที่ 4 วิตามินผลไม้ ขณะที่ ‘ใบโหระพาหรือมะเขือพวง’จัดอยู่ในอาหารหมู่ที่ 3 วิตามินพืชผัก และเรียนรู้กระบวนการเปลี่ยนอาหารต่างๆ เป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงได้ทดลองทำกิจกรรมสุนกๆ เกี่ยวกับการจำลองระบบการย่อยอาหารภายในร่างกาย เป็นต้น ภายหลังกิจกรรม น้องๆ จะได้ทำผ้ากันเปื้อนระบบย่อยอาหาร ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูด้วย

คุณฤทัย จงสฤษดิ์ ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ (AYS) สวทช. ระบุว่า “การเดินทางเยี่ยมชมโรงงานระบบย่อยอาหารในร่างกายของเรา เริ่มต้นจากปากไปยังคอหอย ลงไปที่หลอดอาหาร เข้าสู่กระเพาะอาหาร จากนั้นไปยังลำไส้เล็ก และสิ้นสุดที่ลำไส้ใหญ่ ผ่านกระบวนการย่อยอาหารทั้งระบบย่อยเชิงกลและเคมี โดยมีตับ ถุงน้ำดี ตับอ่อน เป็นผู้ช่วยย่อยให้กลายเป็นสารอาหารโมเลกุลขนาดเล็กที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งกิจกรรมวิทยาศาสตร์โรงงานระบบย่อยอาหารนี้ จะช่วยสร้างการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ ได้ทราบถึงประเภทของอาหาร สารอาหาร และระบบย่อยอาหารไปพร้อมๆ กับความสนุกสนาน”

 

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในค่าย ยังมีการทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) การเข้าร่วมฐานกิจกรรม จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานสระพาเพลิน ฐานภาพสวยด้วยมือเรา ฐานผึ้งน้อยทำรัง ฐานสบู่แฟนซี และฐานโมเดลหรรษา ซึ่งสร้างความหรรษาพร้อมกับเสริมทักษะการใช้เครื่องมือช่วยสื่อสารให้แก่น้องๆ ได้เป็นอย่างดี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป