ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. รังสิต ปทุมธานี :: หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. จัดกิจกรรมค่าย “ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค – สสวท.” MTEC – IPST Robotics Teacher Camp ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560

ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีความตื่นตัวในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือกับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจที่จะรุนแรงขึ้นในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยเองมุ่งเน้นพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” โดยการจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ได้นั้น จำเป็นต้องสร้างคนให้มีทักษะในด้านต่างๆมากขึ้น การศึกษาจึงต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

ดร.นิรุตต์ นาคสุข รักษาการผู้อำนวยการหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม (เอ็มเทค) กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นไปที่ทฤษฎีพื้นฐานเบื้องต้นทางด้าน hardware and software, การเขียนโปรแกรมพื้นฐานโดยใช้บอร์ด Arduino, การออกแบบกลไกทางกลอย่างง่ายและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ, การควบคุมกลไกต่าง ๆ จากการนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์มาวิเคราะห์และประมวลผล รวมถึงการทำวิจัยและหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบและสร้างต้นแบบอย่างง่าย เนื่องจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Robotics มีความหลากหลายและมีเนื้อหาค่อนข้างกว้างเพราะการออกแบบและสร้างระบบหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติที่จะตอบปัญหาเฉพาะเรื่องจำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดีเนื้อหาการอบรมถูกออกแบบให้ครูอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพื้นฐานบางอย่างที่จำเป็นที่สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ต่อยอดการเรียนการสอนในอนาคตได้

Robotics เป็นศาสตร์ที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และ วิศวกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มาใช้ในการออกแบบและสร้างระบบหุ่นยนต์เพื่อให้ระบบนั้น ๆ มีความสามารถในการทำงานที่ต้องการได้อย่างฉลาดและอัตโนมัติ ซึ่งจำเป็นต้องนำข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลที่อาจจะได้รับจากเซ็นเซอร์มาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อให้ระบบมีความสามารถในการคิดและตัดสินใจที่จะทำงานนั้น ๆ ให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.นิรุตต์ กล่าวเพิ่มเติม การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้พื้นฐานทางด้าน mechatronics และ robotics ซึ่งประกอบไปด้วย mechanics, electronics, และ programming เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบ Project-based learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรอบรมในครั้งนี้ถูกออกแบบให้ผู้อบรมมีความเข้าใจการเรียนและสอนแบบบูรณาการที่สามารถนำความรู้จากกลุ่มหลากหลายสาระวิชามาออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการคิดแบบเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ถูกตั้งไว้ โดยกิจกรรมค่ายครั้งนี้ มีคุณครูได้รับการคัดเลือกเข้ากิจกรรมจากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 50 ท่าน

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป