1 – 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่าน ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะ เข้าร่วมงาน KIBO Insight Plus 2017 ณ JW Marriott Hotel Seoulจัดโดย Korea Technology Finance Corporation  (KOTEC) สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณรัฐบาลเกาหลี ที่ให้ทุนการสนับสนุนโครงการ Knowledge Sharing Program (KSP) ถ่ายทอดความรู้จาก KOTEC เพื่อพัฒนาระบบประเมินการจัดอันดับเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทย (Thailand Technology Rating System: TTRS) ให้กับ สวทช. และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในการเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณรัฐบาลเกาหลี ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการใช้ระบบประเมินเทคโนโลยี ที่เรียกว่า KOTEC Technology Rating System (KTRS) รวมถึงทุนการสนับสนุนโครงการ Knowledge Sharing Program (KSP) ในการถ่ายทอดความรู้จาก KOTEC ซึ่ง สวทช. และ บสย. ได้เข้าร่วมโครงการ Knowledge Sharing Program (KSP) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 – กันยายน 2560 โดยใช้ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลี ในการบูรณาการองค์ความรู้พัฒนาต้นแบบ “กลไกการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทย” ที่เรียกว่า Thailand Technology Rating System (TTRS) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย สำหรับการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทยของผู้ประกอบการไทยที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จบนพื้นฐานศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ TTRS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และส่งผลต่อการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สร้างสรรค์นวัตกรรม กระตุ้น GDP ให้เพิ่มขึ้น และสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชุมเจรจากับประธานกรรมการของ KOTEC อย่างเป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีด้วยกลไกการเงิน พร้อมเยี่ยมชมบริษัท Tech Startup ของประเทศเกาหลีที่ประสบความสำเร็จและได้รับการสนับสนุนจาก KOTEC อีกด้วย เพื่อนำความรู้และประสบการณ์เหล่านี้มาใช้สำหรับการพัฒนาประเทศให้ประสบความสำเร็จต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป