วันที่ 18 ตุลาคม 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาไทย ที่ไปคว้ารางวัลชนะเลิศในระดับนานาชาติ พร้อมแสดงความขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2017 ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๑ (i-CREATe 2017) เป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

รวมทั้งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล  ซึ่งเกิดขึ้นจากกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย  ภายใต้ชื่อว่า CREATe Asia  โดยเป็นการรวมกลุ่มระหว่าง ๑๓ องค์กร ๑๐ ประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลีย มีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ร่วมดำเนินงานในส่วนของประเทศไทย

 

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน i-CREATe 2017 ประกอบด้วยการแสดงปาฐกถาพิเศษ (Plenary Session) มุ่งเน้นให้เป็นเวทีที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Session) มุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย (Paper and Poster Session) การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge for Assistive Technology: gSIC-AT) เพื่อส่งเสริมนิสิตนักศึกษาให้มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ทั้งนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมในงานและพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยในปีนี้ มีโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนักศึกษาจาก ๘ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐเยอรมัน และญี่ปุ่น รวม ๓๒ ผลงาน ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ

 

โดยการประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) และประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category) และโครงงานที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีดังนี้

 

ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category)

Gold Award : ผลงานชื่อ Roller-clother  ผลงานจาก Rehabilitation Science, The Hong Kong     Polytechnic University, Hong Kong

Silver Award : ผลงานชื่อ Sit and Slip on : ease your dressing  ผลงานจากภาควิชาการ    ออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย นางสาวพิมพ์สิริ นิลโกสิตย์ และนางสาวณัฎฐา เกียรติสกุลเดชา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา

Bronze Award : ผลงานชื่อ Universal muscle strengthening and rehabilitation device for the     elderly and post-stroke patients ผลงานจาก Engineering Cluster, Singapore Institute of     Technology, Singapore

Merit Award
•    Time for Tales (An interactive toy for visually impaired children), Thailand
•    Fallessflps,  Hong Kong

Best Presentation Award
•    Time for Tales (An interactive toy for visually impaired children), Thailand
•    Sit-to-Stand Trainer with Assessment of Balance Ability, Thailand

Best Poster Award
•    Liberty of wheel, Japan

Best Ergonomic Award
•    Smart transfer, Singapore

ประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category)

Gold Award : ผลงานชื่อ Space Walker ผลงานจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย นายวรัตถ์  สิทธิ์เหล่าถาวร  นายรมย์ พานิชกุล  นายเมธาสิทธิ์  เกียรติชัยภา  นางสาวธันยพร  วงศ์วัชรานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ.ดร.  บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ ผศ.ดร.  พัชรี  คุณค้ำชู        

Silver Award : ผลงานชื่อ Patient individual hand rehabilitation robot (PIH-robot)  ผลงาน    จาก Micro Technology and Medical Device Technology / TUM Department of Mechanical     Engineering, Technical University of Munich, Germany

Bronze Award : ผลงานชื่อ Master-slave soft robotic gloves for hand rehabilitation ผลงาน    จาก School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China

    Merit Award
•    Rehabbilitation robot of upper and lower limb based on the wheelchair, China
•    Sit-to-Stand Trainer with Assessment of Balance Ability, Thailand

    Best Poster Award
•    HUVETS , Japan


    Best Prototype Award
•    Portable device for preliminary diagnosis of scoliosis and shoulder symmetricity assessment, Malaysia

    Public Choice Award and Peers' Choice Award
•    Roller-clother, Hong Kong
สนับสนุนการจัดงาน โดย
    1. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
    2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
    4. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ร่วมสนับสนุนเด็กไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลก โดย
    1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
    2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
    3. บริษัท ชีวาเลียร์ เน็ตเวอร์ค โซลูชั่น ไทย จำกัด
    4. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
    5. ธนาคารออมสิน
    6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป