(27 ก.ย. 60) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และ สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการสัมมนา “Industry 4.0: Thai SMEs Style” แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจทั่วไปกว่า 170 คน ในรูปแบบการบรรยายพิเศษและเสวนาให้ข้อมูลแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อก้าวสู่ Industry 4.0 จากวิทยากรผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญภาคการศึกษาและภาคเอกชน โดยมี ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา

ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นยุค Thailand 4.0 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย “ภาคอุตสาหกรรม” ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย “เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม” จึงจำเป็นต้องยกระดับ SMEs ไทยและแรงงาน ไปสู่ Industry 4.0 หรืออุตสาหกรรม 4.0 ให้สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยแนวคิด Industry 4.0 เป็นการผสมผสานกันระหว่างโลกของการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) คือ การทำให้กระบวนการผลิตสินค้าหรือกระทั่งตัวสินค้า สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้ ซึ่งเครื่องจักรในสายการผลิตจะสามารถสื่อสารกับผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมให้สามารถจัดการได้แบบเรียลไทม์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและลดต้นทุนให้ต่ำลงได้ 

https://waa.inter.nstda.or.th/stks/images/2017/20170928-ThaiSMEs-Sirichai-Kittivarapong.jpg

การสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในหลายเรื่อง ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อน SMEs ไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดย ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การบรรยายเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายเรื่องพื้นฐานที่แข็งแกร่งก่อนเข้าสู่ SME 4.0 โดย ดร.จอมขวัญ มั่นแน่ นักวิจัยห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. การบรรยายเรื่องการพัฒนา SMEs ไทยด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดย ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาศตร์ การบรรยายเรื่อง Monitoring System/MES สำหรับ SMEs โดย คุณอนุชิต นาคกล่อม ผู้จัดการโครงการ บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด และการเสวนาเรื่องการสร้างโอกาสทางธุรกิจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณธีระศักดิ์ วงศ์ปิยะ จาก Bold Group GmbH คุณสรณัฐ อินทร์ตลาดชุม จากบริษัท จิซทิกซ์ จำกัด คุณประสาร บุนฑารักษ์ จากบริษัท จี.ไอ.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และคุณเอกา ศรีนพนิคม จาก Panthong Education Group โดยมี คุณฉฐมณฑน์ พลดุล ผู้ร่วมก่อตั้งและเลขาธิการสมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ เป็นผู้ดำเนินรายการ

  

 

ซึ่งเนื้อหาที่ได้ในวันนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านได้รับทราบถึงแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อน SMEs ไทยในยุค Industry 4.0 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงเกิดความเข้าใจในเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและแนวทางการปรับตัวที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติได้ ตลอดจนเป็นเวทีที่สร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับ SMEs ไทย ด้วยการสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย

ผู้สนใจหัวข้อการสัมมนาอื่นๆ และหลักสูตรการอบรมพัฒนาต่างๆ เพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ที่ https://www.nstdaacademy.com

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป