18 กันยายน 2560: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ถ่ายทอดให้กับภาคเอกชน และเกษตรกร ในโอกาสที่ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับ สำหรับโครงการที่นำเสนอได้แก่ โครงการการวิเคราะห์ธุรกรรมเชิงกราฟขั้นสูง สำหรับธุรกิจอาหารขนาดเล็ก ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. เพื่อผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบแนะนำการขายขนมของฝาก ด้วยการใช้ Graph Mining / คลาวด์ (Cloud) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทางบริษัทฯ แล้วนำเข้าสู่การประมวลผลด้วยเทคโนโลยีระบบแนะนำการขายขนมของฝาก (Confectionery Product Recommendation Engine; CPRE) ไปประยุกต์กับธุรกิจด้านการขายทั้งระบบหน้าร้านและระบบหน้าร้านออนไลน์ เพื่อขยายผลการขายให้กับธุรกิจ SMEs ด้านอาหาร และด้านอื่นๆ

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมโครงการหมู่บ้านบิวเวอเรีย โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช.  ในการส่งเสริม วทน. ในพื้นที่หมู่บ้านนาคู ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.อยุธยา อาทิ การผลิตสารชีวภัณฑ์ในการผลิตก้อนเชื้อบิวเวอเรียด้วยตนเองและใช้อย่างถูกต้อง เพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว, การปลูกพืชเมล่อนในโรงเรือนสร้างอาชีพเสริม และปุ๋ยไส้เดือนดิน ประหยัดค่าใช้จ่ายซื้อปุ๋ยเคมี เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน ผลผลิตเหล่านี้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายสารเคมีกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว 240 บาท/ ไร่ และเกิดอาชีพเสริมปลูกเมล่อนในโรงเรือน 1 โรงเรือน 3 รอบการผลิต ได้ผลผลิต 13.5 ตัน สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร 108,000 บาทต่อปี ก่อเกิดเกษตรกรแกนนำผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย 2 คน และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียง

หลังจากนั้น รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ ได้เดินทางไปยังจังหวัดพระพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการแอปพลิเคชัน “Museums Pool” (มิวเซียมส์ พูล) ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. โดยมี ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับ ระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ด้วยสมาร์ทโฟนนี้ ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ตัวช่วยในการนำชมพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัว  “แอปพลิเคชั่นเดียว เข้าได้ทุกพิพิธภัณฑ์”

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป