หนังสือ วช. ซึ่งได้จัดทำ “รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙” โดยมีเนื้อหา 3 ส่วน ดังนี้
1. การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาประเทศไทยในปี ๒๕๕๘
2. แนวโน้มค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๘
3. การจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness)

เพื่อเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

สามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.nrct.go.th/ หรือ Preview : http://www.nrct.go.th/e-publish1/survey_expenditure2016/#p=1

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป