สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเสวนา “ร่วมคิดเพื่อเศรษฐกิจมิติใหม่” ในงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประจำปี 2560

โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมเสวนา พร้อมด้วย นายกรณ์ จาติกวณิช ประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย นายวัชระ เอมวัฒน์ นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดำเนินรายการ โดย นางสาวกมลชนก พุคยาภรณ์ ผู้ดำเนินรายการช่อง Money Channel ซึ่งผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวถึงเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้น เช่น BlogChain, AI, Big Data, Chat Bot Smart Maintenance, Drone, ความปลอดภัยของข้อมูล Adaptive Security Architecture, Face Recognition เป็นต้น การที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้นี้ต้องตอบโจทย์และแก้ปัญหาของประชาชน สำหรับ สวทช. หน่วยงานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการ และให้เกิดการปรับตัวของผู้ประกอบการด้วยการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์และเป็นพลังผลักดันในการแข่งขันกับตลาดโลกด้วยความยั่งยืน

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป