สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดอบรมเชิงหลักสูตร "โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม" (Human Resource Development for IC Design Industry) จำนวน 7 วัน (29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบวงจรรวม รองรับอุตสาหกรรมและสร้างพื้นที่สำหรับฝึกออกแบบวงจรรวมจนสามารถนำไปผลิตเป็นต้นแบบ หรือ IC Chip รวมถึงความร่วมมือเครือข่ายในการบ่มเพาะนักออกแบบและผลิตวงจรรวม พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน IC Design จากมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม ให้การอบรมกับนักศึกษา วิศวกรจากหน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรม และผู้สนใจกว่า 50 คน โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จัดเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำที่ลงทุนด้านการผลิตมากกว่าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลักษณะธุรกิจเป็นการรับจ้างผลิตที่อยู่ภายใต้เครือข่ายการผลิตของบริษัทต่างชาติ ฉะนั้น การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย จึงควรมุ่งเน้นที่การสร้างอุตสาหกรรมบนเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำที่เป็นการออกแบบวงจรรวม (IC Design)

ปัจจุบันบริษัทที่ออกแบบวงจรรวมในประเทศไทยมีเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย 100% และเป็นบริษัทหนึ่งเดียวในภูมิภาคที่มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา วิจัย และออกแบบชิป RFID อย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้จากการส่งออกและลดภาระการนำเข้าจากต่างประเทศได้ปีละหลายล้านบาท ทำให้เกิดคำถามว่า จะเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความสามารถออกแบบวงจรรวมมากขึ้นอย่างไร เพื่อสร้างนวัตกรรม งาน และรายได้ ที่จะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีผู้ประกอบการที่สามารถออกแบบวงจรรวมเพิ่มขึ้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการตลอด 7 วัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายในหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรรวม เช่น Opportunity & Leapfrogging of Microelectronic Industry in Thailand 4.0” หรือ ภาพรวมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทย และการพัฒนาของอุตสาหกรรม และ Career Path ของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม (IC-Design) โดย คุณกานต์ โอภาสจำรัสกิจ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด (SIC) การอบรมหัวข้อ การแนะนำขั้นตอนการออกแบบวงจรรวมเชิงแอนะล็อกและการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน การวาดรูปวงจรและจำลองผลการทำงาน การวาดแผนผังวงจรรวมและการตรวจสอบเบื้องต้น

การรู้จักวงจรออปแอมป์และทรานซิสเตอร์แบบมอส และการออกแบบและชดเชยความถี่ของวงจรออปแอมป์ เป็นต้น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน IC Design จากมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ด้วย เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบ่มเพาะนักออกแบบและผลิตวงจรรวม และการสร้าง Startup Playground ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป