เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น ที่ห้องประชุมวัชรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย และภาพถ่ายอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพื่อสนับสนุนโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และการสัมมนาทางวิชาการ “กฎหมายลิขสิทธิ์และการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ” โดยมี นายสมจิตรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวรายงาน ซึ่งการประกวดโครงการนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ลิขสิทธิ์และการผลิตสื่อดิจิทัล และปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์โดยเคารพสิทธิ์อันเป็นธรรมของผู้สร้างผลงาน ซึ่งการอบรมสัมมนาวิชาการกฎหมายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะ พร้อมด้วยอาจารย์รุ้งลาวัลย์ ทะนีวงศ์ และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรม การจัดกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

  

  

  

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป