10 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย:- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จากมุมมองของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและตอบโจทย์การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)กล่าวว่า สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi)

โดยได้เล็งเห็นว่าการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จะเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกของไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการจ้างงานกำลังคนระดับสูงของประเทศและภูมิภาคในอนาคต

ทั้งนี้ สวทช. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ เพื่อรองรับการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม โดยที่ผ่านมา สวทช. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นแล้ว จำนวน 2 ครั้ง แบ่งเป็นกลุ่มเอกชน และกลุ่มสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ และได้นำความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมแบตเตอรี่และยานยนต์สมัยใหม่ (2) อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (4) อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (5) อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึง (6) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพดังกล่าว มาจัดทำเป็นแผนพัฒนานวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแล้ว

ในวันนี้ สวทช. จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่แสดงให้เห็นถึงที่มา แนวคิด และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) รวมถึงตัวอย่างของแผน/แพลตฟอร์มการพัฒนา EECi ในภาพรวม ประกอบด้วยการนำเทคโนโลยีเข้าไปยกระดับอุตสาหกรรม การพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัยและพัฒนา และการนำนวัตกรรมลงสู่ชุมชน รวมถึงแนวทางการพัฒนาเขตนวัตกรรม ได้แก่ เขตนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS)

การพัฒนาเขตเทคโนโลยีอากาศยาน เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (SPACE KRENOVAPOLIS) และการพัฒนาเขตนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (BIOPOLIS)  พร้อมเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาเขตนวัตกรรมฯ จากมุมมองของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

“การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จะทำให้แผนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของไทยเป็นกลไกช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม สร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ทั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Thailand) ในอนาคต” รศ.ดร.วีระศักดิ์  รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว
MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป