(2 ส.ค. 60) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา TGIST YSTP และ TAIST Tokyo Tech จำนวน 167 คน เพื่อชี้แจงขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับทุน รวมถึงช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รู้จัก สวทช. มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างพันธมิตรร่วมทางวิจัยต่อไปในอนาคต โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ปี 2560


ในปีการศึกษา 2560 ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. ได้รับความร่วมมือจาก 4 ศูนย์แห่งชาติ ได้แก่ ไบโอเทค เนคเทค เอ็มเทค และนาโนเทค รวมถึงฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPM) คัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพมาร่วมงานวิจัยกับ สวทช. ในรูปแบบของทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ในโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน หรือ YSTP จำนวน 34 คน และทุนระดับบัณฑิตศึกษาของโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย หรือ TGIST จำนวน 75 คน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการทุน TAIST Tokyo-Tech ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของ สวทช. สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) และสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย ได้แก่ SIIT มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันจัดการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AE) มีผู้รับทุนจำนวน 14 คน 2) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว ICTES มีผู้รับทุน 25 คน และ 3) หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน (EnvE) มีผู้รับทุน 19 คน รวมทั้งสิ้น 58 คน
 


โอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจเทคโนโลยี วิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน” เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารจัดการเกษตรกรรมบนฐานเทคโนโลยี ที่ช่วยสร้างฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกร

 
ทั้งนี้ กิจกรรมปฐมนิเทศ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุน สวทช. ทุกคน ได้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนมุมมอง และสัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจร่วมกัน

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป