2 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : โครงการ TAIST-Tokyo Tech 2017 จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แก่ผู้ได้รับทุน TAIST-Tokyo Tech ประจำปี 2560 จำนวน 58 คน โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมแสดงความยินกับนักศึกษาใหม่

ทั้งนี้ โครงการ TAIST-Tokyo Tech 2017 เป็นโครงการทุนการศึกษาสำหรับการพัฒนาบุคลากร เพื่อผลิตนักวิจัยระดับโลกและวิศวกรระดับสูง ซึ่งในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีผู้จบการศึกษาจากโครงการแล้วจำนวน 254 คน และในจำนวนนี้ กระจายการทำงานไปยังบริษัทภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ประมาณ 60%, 5% และ 10% ตามลำดับ ขณะที่อีก 25% กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป