วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 สวทช. โดยฝ่าย STKS ร่วมกับศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ จัดประชุมทางวิชาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกระบวนการยุติธรรม และโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีพิธีมอบสื่อการเรียนรู้ตามโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ นำโดย นายพิสิษฐ นิ่งน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา และ นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวรายงานโดย นางสาวสุรภา แจ้งแจ่มจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

 

 

 

และยังมีบรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนาศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เพื่อตอบรับ Thailand 4.0"
โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


นอกจากนี้ ยังมีบรรยายและอภิปรายน่าสนใจต่างๆ ดังนี้
บรรยายเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศาลไทยในอนาคต"
โดย นายบุญรอด ตันประเสริฐ (ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุธรณ์ภาค ๑)

การอภิปรายเรื่อง "ลิขสิทธิ์กับการบริการสารสนเทศยุคดิจิทัล"
โดย นายตุล เมฆยงค์ (ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ)
นางสาวเขมะศิริ นิชชากร (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
ดำเนินรายการโดย นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

บรรยายเรื่อง "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐"
โดย พ.ต.ต.มนุพัศ ศรีบุญลือ (สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๙ ตำรวจภูธรภาค ๑)

บรรยากาศภายในงาน
บูธแนะนำโครงการสื่อสาระออนไลน์

 


บูธแนะนำผลงานของ สวทช. เกี่ยวกับเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้พิการหรือบกพร่องทางสายตา
- หนังสือเสียง
- อุปกรณ์ช่วยการอ่าน แว่นขยายและไฟส่องสว่าง
- เทคโนโลยี GR Code สามารถอ่านออกเสียงได้ด้วย Application


บูธขนมไทยโบราณจากบ้านยายกรทอง จ.สุพรรณบุรี ที่ได้ร่วมโครงการสื่อสาระออนไลน์ฯ อยู่แล้ว

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป