ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 25 ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน" ให้กับครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT จังหวัดภูเก็ต 

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 : เริ่มต้นด้วยการแนะนำการสร้างสรรค์งานประเภท Infographic ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อหลัก "ป่าชายเลน" แนะนำหลักการเบื้องต้นในการสร้างสรรค์งาน และเลือกเครื่องมือสำหรับการสร้างสรรค์ Infographic โดยเน้นไปทางโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยแนะนำการสร้างงานผ่าน Free Tools Online : PiktoChart

  

  

  

  

  

  

  

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป