ตามที่ GYA : Global Young Academy  หรือ องค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก ได้เชิญและคัดเลือกให้ ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าเป็นสมาชิกและคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board Member) ขององค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก (GYA)  ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกระบอกเสียงของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 200 คนจากทั่วโลก  สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกเป็น Advisory board member  โดยส่วนมากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก และมีชื่อเสียงในเวทีนานาชาติสูงมาก

สำหรับการเป็นสมาชิกของ GYA ไม่ได้มาจากการรับสมัครทั่วไป แต่สมาชิกส่วนใหญ่มาจากการคัดเลือกจากองค์กรวิทยาศาสตร์ในแต่ละประเทศ โดยทุกคนจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการคือ ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ มีผลงานตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ และต้องมีผลงานในเชิงประจักษ์ว่าพร้อมที่จะอุทิศตนทำงานเพื่อสังคม รวมถึงมีศักยภาพในการเป็นผู้นำในอนาคตด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://globalyoungacademy.net/news/

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป