สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดอบรมหลักสูตร Infographic สำหรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

เพื่อให้สมาชิกของ อพ.สธ. มีความเข้าใจถึงกระบวนการ และสามารถสร้างสรรค์ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดในรูป แบบ Infographic ได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดจากประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Infographic สำหรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2” เพื่อให้ความรู้ในการสร้างสรรค์งาน Infographic พร้อมสร้างความตระหนัก และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการพัฒนาสื่อประเภท Infographic โดยกำหนดการจัดอบรมทั้ง หมด 7 รุ่น ดังต่อไปนี้

 

รุ่นที่ 1 : วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560

   
สถานที่ : ห้องฝึกอบรมชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วิทยากร : นางสาวกรณ์กรวีณ์ ช่างคิด
ผู้ช่วยวิทยากร : นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ประสานงาน สวทช. : นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง/นางสาววิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
ประสานงาน อพ.สธ. : นางปัทมาวรรณ ราศรี
ภาพบรรยากาศการอบรม
รุ่นที่ 1
ภาพผลงานระหว่างอบรม
รุ่นที่ 1
     
รุ่นที่ 2 : วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560    
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2c 10-11 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยากร : นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์
ผู้ช่วยวิทยากร : นายนพพร ม่วงระย้า
ประสานงาน สวทช. : นางสาววิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
ประสานงาน อพ.สธ. : นางสาวพเยีย ตียาพันธ์
ภาพบรรยากาศการอบรม
รุ่นที่ 2 
ภาพผลงานระหว่างอบรม
รุ่นที่ 2
     
รุ่นที่ 3 : วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560    
สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 107 ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วิทยากร : นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์
ผู้ช่วยวิทยากร : นายพีรภัฏ บุญชู
ประสานงาน สวทช. : นางสาววิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
ประสานงาน อพ.สธ. : นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ภาพบรรยากาศการอบรม
รุ่นที่ 3
ภาพผลงานระหว่างอบรม
รุ่นที่ 3
     
รุ่นที่ 4 : วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560    
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยากร : นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด
ผู้ช่วยวิทยากร : นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ประสานงาน สวทช. : นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง
ประสานงาน อพ.สธ. : นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ภาพบรรยากาศการอบรม
รุ่นที่ 4
ภาพผลงานระหว่างอบรม
รุ่นที่ 4
     
รุ่นที่ 5 : วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560    
สถานที่ : ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
วิทยากร : นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์
ผู้ช่วยวิทยากร : นายนพพร ม่วงระย้า / นายพีรภัฎ บุญชู
ประสานงาน สวทช. : นางสาววิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
ประสานงาน อพ.สธ. : นายเฉลิมพล ขยันกิจ
ภาพบรรยากาศการอบรม
รุ่นที่ 5
ภาพผลงานระหว่างอบรม
รุ่นที่ 5
     
รุ่นที่ 6 : วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560    
สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยากร : นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด
ผู้ช่วยวิทยากร : นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ประสานงาน สวทช. : นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง
ประสานงาน อพ.สธ. : นายเฉลิมพล ขยันกิจ
ภาพบรรยากาศการอบรม
รุ่นที่ 6
ภาพผลงานระหว่างอบรม
รุ่นที่ 6
     
รุ่นที่ 7 : วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560    
สถานที่ : อาคารศูนย์ประชุม (CC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี
วิทยากร : นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ / นายพีรภัฎ บุญชู
ประสานงาน สวทช. : นางสาววิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
ประสานงาน อพ.สธ. : นางปัทมาวรรณ ราศรี
ภาพบรรยากาศการอบรม
รุ่นที่ 7
ภาพผลงานระหว่างอบรม
รุ่นที่ 7
     
     

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป