สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดอบรมหลักสูตร Infographic สำหรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

เพื่อให้สมาชิกของ อพ.สธ. มีความเข้าใจถึงกระบวนการ และสามารถสร้างสรรค์ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดในรูป แบบ Infographic ได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดจากประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Infographic สำหรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2” เพื่อให้ความรู้ในการสร้างสรรค์งาน Infographic พร้อมสร้างความตระหนัก และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการพัฒนาสื่อประเภท Infographic โดยกำหนดการจัดอบรมทั้ง หมด 7 รุ่น ดังต่อไปนี้

 

รุ่นที่ 1 : วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560

   
สถานที่ : ห้องฝึกอบรมชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วิทยากร : นางสาวกรณ์กรวีณ์ ช่างคิด
ผู้ช่วยวิทยากร : นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ประสานงาน สวทช. : นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง/นางสาววิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
ประสานงาน อพ.สธ. : นางปัทมาวรรณ ราศรี
ภาพบรรยากาศการอบรม
รุ่นที่ 1
ภาพผลงานระหว่างอบรม
รุ่นที่ 1
     
รุ่นที่ 2 : วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560    
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2c 10-11 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยากร : นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์
ผู้ช่วยวิทยากร : นายนพพร ม่วงระย้า
ประสานงาน สวทช. : นางสาววิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
ประสานงาน อพ.สธ. : นางสาวพเยีย ตียาพันธ์
ภาพบรรยากาศการอบรม
รุ่นที่ 2 
ภาพผลงานระหว่างอบรม
รุ่นที่ 2
     
รุ่นที่ 3 : วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560    
สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 107 ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วิทยากร : นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์
ผู้ช่วยวิทยากร : นายพีรภัฏ บุญชู
ประสานงาน สวทช. : นางสาววิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
ประสานงาน อพ.สธ. : นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ภาพบรรยากาศการอบรม
รุ่นที่ 3
ภาพผลงานระหว่างอบรม
รุ่นที่ 3
     
รุ่นที่ 4 : วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560    
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยากร : นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด
ผู้ช่วยวิทยากร : นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ประสานงาน สวทช. : นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง
ประสานงาน อพ.สธ. : นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ภาพบรรยากาศการอบรม
รุ่นที่ 4
ภาพผลงานระหว่างอบรม
รุ่นที่ 4
     
รุ่นที่ 5 : วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560    
สถานที่ : ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
วิทยากร : นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์
ผู้ช่วยวิทยากร : นายนพพร ม่วงระย้า / นายพีรภัฎ บุญชู
ประสานงาน สวทช. : นางสาววิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
ประสานงาน อพ.สธ. : นายเฉลิมพล ขยันกิจ
ภาพบรรยากาศการอบรม
รุ่นที่ 5
ภาพผลงานระหว่างอบรม
รุ่นที่ 5
     
รุ่นที่ 6 : วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560    
สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยากร : นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด
ผู้ช่วยวิทยากร : นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ประสานงาน สวทช. : นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง
ประสานงาน อพ.สธ. : นายเฉลิมพล ขยันกิจ
ภาพบรรยากาศการอบรม
รุ่นที่ 6
ภาพผลงานระหว่างอบรม
รุ่นที่ 6
     
รุ่นที่ 7 : วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560    
สถานที่ : อาคารศูนย์ประชุม (CC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี
วิทยากร : นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ / นายพีรภัฎ บุญชู
ประสานงาน สวทช. : นางสาววิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
ประสานงาน อพ.สธ. : นางปัทมาวรรณ ราศรี
ภาพบรรยากาศการอบรม
รุ่นที่ 7
ภาพผลงานระหว่างอบรม
รุ่นที่ 7
     
     

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป