การสัมมนาวิชาการ “ประสานพลังความร่วมมือพัฒนาระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น จัดการสัมมนาวิชาการ “ประสานพลังความร่วมมือพัฒนาระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการสัมมนาวิชาการ “ประสานพลังความร่วมมือพัฒนาระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องแผนไทยแลนด์ 4.0 กับการศึกษายุคดิจิทัล และเรื่องน่ารู้กฎหมายลิขสิทธิ์ยุคดิจิทัล โดย อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการเตรียมสื่อดิจิทัลที่ปลอดปัญหาลิขสิทธิ์ ร่วมทั้งแนะนำการนำสื่อเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด KKU OER โดย นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ) นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ) และนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ (หัวหน้าห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรทางการศึกษา ครู เครื่อข่ายความร่วมมือในจังหวัดขอนแก่น กว่า 25 สถาบันเข้าร่วมสัมมนา

 

 

โครงการพัฒนาระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ใช้บริการในกรณีที่อาจจะมีความเสี่ยงในการนำข้อมูลมาใช้ การเผยแพร่อย่างเป็นธรรมไม่ละเมิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจสามารถใช้งานระบบผ่าน ore.kku.ac.th หรือสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์: 043202541

 

  ข่าว: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย
ภาพ: นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ / นางสาวภัสรา หงษ์อินทร์

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป