ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ บัณฑิต โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)สู่ หอเกียรติยศ (พสวท.) เพื่อจารึกชื่อไว้ใน DPST Hall of Fame ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 โดยคัดเลือกจากบัณฑิต พสวท. ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง และ ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จาก สภาวิจัยแห่งชาติ หรือ รางวัลวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย หรือ รางวัลระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับมาตราฐานสากล การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าระดับกรมขึ้นไป

ทั้งนี้ได้รับเกียรติโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเสื้อเกียรติยศ (พสวท.) ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้า "DPST Hall of Fame" พร้อมเปิดงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0”ที่จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป