มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “Show & Share 2017: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ – วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ ทสรช., สามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม และอาจารย์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน/สามเณรเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ Thailand Robofest Junior 2016 กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ ๔๒๐ คนจาก ๒๖ แห่ง สามเณรและครูจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม (16 แห่ง) นักเรียนและครูโรงเรียน ทสรช. (26 แห่ง)โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (2 แห่ง) และนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ (8 แห่ง)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป