(23 มิ.ย. 60) ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดงาน “Universities and Government Researches Innovation (LIF Program)” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund (โครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร) ที่จะช่วยพัฒนานักวิจัยไทยผลิตผลงานวิจัยที่สามารถตอบสนองในเชิงธุรกิจได้ แก่คณาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วมงานกว่า 150 คน โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และนางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วยวิทยากร ร่วมเปิดงาน

ภายในงาน คณาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วมงานได้รับทราบถึงการแนะนำโครงการ LIF การบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิจัยที่ผ่านโครงการ LIF รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Pitching จากผู้ที่ได้รับทุน LIF รุ่นที่ผ่านมา

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป