1. การประดิษฐ์สิ่งใหม่เพิ่มขึ้นอย่างคงที่ทุกปีตั้งแต่ปี 2009 ถึงปี 2013

2. การประดิษฐ์สิ่งใหม่ในอุตสาหรรมรถยนต์แบ่งเป็น 5 ระบบ คือ 1. ระบบการเคลื่อนที่ของรถยนต์ (Propulsion) 2. ระบบบอกตำแหน่งของรถยนต์ (Navigation) 3. ระบบกำหนดทิศทางและความเร็วของรถยนต์ (Handling) 4. ระบบความปลอดภัยของรถยนต์ (Safety & Security) 5. ระบบความบันเทิงของรถยนต์ (Entertainment)

3. ในช่วงตั้งแต่ปี 2009 ถึงปี 2013 ระบบ Propulsion เป็นระบบที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการประดิษฐ์สิ่งใหม่ เป็นอันดับหนึ่งของทั้ง 5 ระบบ

4. ในช่วงตั้งแต่ปี 2009 ถึงปี 2013 Toyota Bosch และ Hyundai เป็นบริษัทที่มีการประดิษฐ์สิ่งใหม่เป็น 3 อันดับแรกตามลำดับ โดยมีการเพิ่มขึ้นของการประดิษฐ์สิ่งใหม่ในทุกปี ในขณะที่อีก 7 บริษัทจาก 10 อันดับแรกของการประดิษฐ์สิ่งใหม่แสดงการเพิ่มขึ้นของการประดิษฐ์สิ่งใหม่ในแต่ละปีอย่างปานกลางและส่วนใหญ่ไม่แสดงการเพิ่มขึ้น

5. ในช่วงตั้งแต่ปี 2009 ถึงปี 2013 Toyota เป็นผู้นำในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ของระบบ Propulsion และระบบ Safety & Security ในขณะที่ Hyundai เป็นผู้นำในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ของระบบ Handling และ Entertainment ส่วน Seiko Epson  เป็นผู้นำในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ของระบบ Navigation มีเพียง 3 บริษัท ได้แก่ Toyota Bosch และ Hyundai ปรากฏใน 10 อันดับแรกของการประดิษฐ์สิ่งใหม่ของทั้ง 5 ระบบ      

6. ในช่วงตั้งแต่ปี 2009 ถึงปี 2013 Toyota และ Bosch ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการประดิษฐ์สิ่งใหม่เป็น 2 อันดับแรก มีการกระจายตัวของการประดิษฐ์สิ่งใหม่ใน 5 ระบบที่คล้ายกัน โดยทั้งคู่มีการประดิษฐ์สิ่งใหม่ในระบบ Propulsion มากที่สุด

7. Toyota ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดอยู่ในอันดับแรกในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ในช่วงตั้งแต่ปี 2009 ถึงปี 2013 มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการประดิษฐ์สิ่งใหม่ในระบบ Propulsion ในแต่ละปี ในขณะที่ในระบบอื่นบางมีการลดของการประดิษฐ์สิ่งใหม่และบางไม่มีการเพิ่มขึ้นของการประดิษฐ์สิ่งใหม่

8. หัวข้อที่ได้รับความสนใจในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ของระบบ Propulsion  Navigation  Handling  Safety & Security และ Entertainment คือ การประหยัดเชื้อเพลิง (Fuel Economy)  Telematics  Autonomous Driving  Driver Assistance และ Heads-Up Displays (HUDs) ตามลำดับ

9. ในหัวข้อ Fuel Economy  Hyundai เป็นผู้นำในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ต่อมาเป็น GM และ Ford ตามลำดับ มีข้อสังเกตว่าเป็นครั้งแรกที่ Ford ปรากฏใน 10 อันดับแรก

10. ในหัวข้อ Telematics  GM เป็นผู้นำในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ต่อมาเป็น Hyundai และ Marvell ตามลำดับ Hyundai เป็นเพียงบริษัทเดียวในบริษัท 10 อันดับแรกที่มีการประดิษฐ์สิ่งใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อผ่านไปแต่ละปีในช่วงปี 2009 ถึง 2013

11. ในหัวข้อ Autonomous Driving  Toyota เป็นผู้นำในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ต่อมาเป็น GM และ Hyundai ตามลำดับ GM เป็นเพียงบริษัทเดียวในบริษัท 10 อันดับแรกที่มีการประดิษฐ์เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2012 ถึง 2013 จนทำให้ในปี 2013 GM เป็นบริษัทที่มีการประดิษฐ์สิ่งใหม่มากที่สุด

12. ในหัวข้อ Driver Assistance  Bosch เป็นผู้นำในการประดิษฐ์สิ่งใหม่  ต่อมาเป็น Daimler และ Continental ตามลำดับ ในช่วงปี 2009 ถึง 2013 Bosch มีการประดิษฐ์สิ่งใหม่มากที่สุดและเพิ่มขึ้นมากที่สุดในแต่ละปีกว่าบริษัทอื่นใน 10 อันดับแรก

13. ในหัวข้อ Heads-Up Displays ต่างจากหัวข้ออื่นคือ มีการเพิ่มขึ้นของการประดิษฐ์สิ่งใหม่อย่างมาก ผู้นำในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ในหัวข้อนี้ไม่ใช่บริษัทรถยนต์ คือ Universal Display บริษัทในอันดับต่อมาก็ไม่ใช่บริษัทรถยนต์คือ Johnson Controls

ที่มา:  Thomson Reuters. The State of Innovation in the Automotive Industry 2015. Retrieved October 19, 2015, from http://stateofinnovation.thomsonreuters.com/reports#, http://ip-science.thomsonreuters.com/ip/SOI-Automotive-Industry-Report.pdf
 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป