บริษัท Thomson Reuters ผู้ผลิตและพัฒนาฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation (TI) รวมถึงฐานข้อมูล ISI : Web of Science (WOS) ได้มอบสิทธิในความเป็นเจ้าของ ของฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ให้แก่บริษัท Clarivate Analytics เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 นี้โดยที่เจ้าของใหม่ได้เปลี่ยนชื่อ Thomson Innovation เป็น Derwent Innovation (DI) 

 

การเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลครั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท Clarivate Analytics ในเรื่องสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม รวมทั้งเป็นการยกย่องให้เกียรติแก่ฐานข้อมูล Derwent World Patent Index (DWPI) ที่มีการให้บริการและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรอย่างเหนือชั้นมาอย่างยาวนาน เป็นเวลามากกว่า 50 ปี DWPI คือฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่มีการยอมรับและน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มผู้ตรวจสอบการพิจารณาอนุมัติให้สิทธิบัตรในสำนักงานสิทธิบัตรทั่วโลก (The world's most trusted source of patent information)  

ไฮไลท์ที่สำคัญของ Derwent Innovation คือมีความสามารถในการวิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตรที่สนใจชุดหนึ่งให้แสดงออกมาเป็นแผนที่ ThemeScape Map ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถสรุปเนื้อหาได้รวดเร็วกว่าการอ่านจากข้อความ (Text) สามารถเข้าถึงเอกสารสิทธิบัตรฉบับที่สนใจจากคำสำคัญได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว

คุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญของ DWPI

DWPI ให้เนื้อหาสิทธิบัตรทั่วโลกที่เพิ่มคุณค่ามากขึ้น (Value Added) เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการทำการวิจัยเอกสารสิทธิบัตรได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถเข้าใจนวัตกรรมโลกด้วยคำศัพท์ควบคุม (Control Term) ที่แม่นยำ ปัจจุบัน DWPI มีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 50 ล้านเรื่อง (Basic Records/ Equivalent Patents) ผู้ตรวจสอบความใหม่ใน 40 สำนักงานสิทธิบัตรทั่วโลกใช้ DWPI เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ คุณลักษณะหลักทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและเกิดการยกระดับในเนื้อหา DWPI ให้เนื้อหาสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นจากข้อมูลเดิม ในส่วนชื่อเรื่อง (Meaningful Title) บทคัดย่อ (ส่วน Novelty/Technology Focus/Advantage/Use)

โดยสรุป DWPI มีคุณลักษณะพิเศษ คือ

  • มีการเขียนใหม่ (Rewrite) ในชื่อเรื่องและบทคัดย่อให้มีความหมาย ถูกต้อง เข้าเรื่องมากกว่าต้นฉบับ
  • มีการใช้คำศัพท์ของภาคอุตสาหกรรม (Industry Terminology) ในสิทธิบัตรแต่ละเรื่องอย่างสม่ำเสมอ
  • มีการแก้ไขรายการบรรณานุกรมของเอกสารสิทธิบัตรให้ถูกต้อง (Correction) เช่น การสะกดผิด ชื่อเจ้าของสิทธิบัตร (Assignee) ผู้ประดิษฐ์ (Inventor) แบบตั้งใจและไม่ตั้งใจและแก้ไขข้อมูลสำคัญที่ไม่ถูกต้อง (Erroneous Priority Data)
  • มีการเพิ่มข้อมูลส่วนรหัสหมวดหมู่ (Missing Classification) ที่ขาดหายไป
  • จัดกลุ่มข้อมูลให้เป็นPatent Family ช่วยให้ผู้อ่านไม่ต้องอ่านซ้ำในเรื่องที่เป็น Family เดียวกัน

ที่สำนักงานของ DWPI มีทีมนักเทคโนโลยีที่ผ่านการฝึกฝนอบรมหลายร้อยคน ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการในการเขียนใหม่ ขยายความเอกสารสิทธิบัตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย กฎ ระเบียบ มากกว่า 5,000 ระเบียบ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์มีการปรับแก้ไขเนื้อหาสิทธิบัตรต้นฉบับราว 6,000 จุด

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป