ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ขอแนะนำฐานข้อมูลใหม่ ซึ่ง สวทช. โดย STKS ได้ดำเนินการบอกรับเป็นสมาชิกคือ ฐานข้อมูล Mintel เริ่มบอกรับในปี 2561 ระยะเวลา 2 ปี (1 กรกฎาคม 2561- 30 มิถุนายน 2563) ให้บริการสำหรับพนักงาน สวทช. ที่ทำงานภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Mintel คือ ฐานข้อมูลด้านการตลาด มีข้อมูลเชิงลึกของ Ingredient ต่างๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด โดย Mintel ได้ทำการออกสำรวจมากกว่า 30,000 รายการ จาก 62 ประเทศในแต่ละปี (Global New Products Database) รายงานขนาดตลาดจาก 3,000 ตลาดผลิตภัณฑ์ใน 34 ประเทศ มีรายงานวิเคราะห์เชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิเคราะห์ของ Mintel มากกว่า 600 รายงานต่อปี อันจะเป็นประโยชน์แก่ทีมวิจัย สวทช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการตลาด หน่วยงานพัฒนาธุรกิจของทุกศูนย์วิจัยแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานที่สนใจข้อมูลเชิง Ingredient

Mintel ประกอบด้วยข้อมูล 3 แพลตฟอร์ม (Platform) คือ Food & Drink (MFD), Beauty & Personal Care (BPC) และ Household & Personal Care (HPC) ซึ่ง สวทช. บอกรับเต็มฐานข้อมูลทั้ง 3 แพลตฟอร์ม โดยในแต่ละแพลตฟอร์ม มีข้อมูล 5 หมวด (Categories) คือ Global New Products Database (GNDP), Mintel Reports, Mintel Trends, Market Sizes และ Menu Insight

ประโยชน์ในการเข้าใช้ Mintel เพื่อศึกษาข้อมูล ดังนี้
  1. บทวิเคราะห์รายเดือนจากผู้เชี่ยวชาญ Mintel เพื่อศึกษาแนวโน้มการตลาดของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เช่นFood, Drink, Beauty & Personal Care, Household Care, Pet Product and Health Care
  2. รายงานวิเคราะห์เทรนด์ในอนาคตและโอกาสทางการตลาดของแต่ละกลุ่มสินค้ามากกว่า 50 ประเภท
  3. ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั่วโลก ฐานข้อมูล Ingredient และ Innovation เพื่อศึกษาแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 64 ประเทศทั่วโลก
  4. ศึกษาความต้องการและทัศนคติของผู้บริโภค รวมถึงบทความเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคใหม่ๆ


STKS ขอประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Mintel เพื่อให้คุ้มค่า และเต็มประสิทธิภาพของฐานข้อมูลดังกล่าว

             ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร. 1238

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป