วารสารเนเจอร์ คือวารสารวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาสหวิทยาการชื่อดังระดับโลก มีการตีพิมพ์แบบรายสัปดาห์ ใน ๒ รูปแบบ คือฉบับพิมพ์ (Printed version) และฉบับออนไลน์ (Online version / E-Journal)  ฉบับออนไลน์พิมพ์ออกมาบริการเร็วล่วงหน้ากว่าฉบับพิมพ์ประมาณ ๑-๒ ฉบับ  และเปิดให้สาธารณชนผู้สนใจเข้าถึงอ่านได้แบบฟรี ในหลายๆ คอลัมน์ อันได้แก่ Editorial,  News, News briefing, News feature, Column เป็นต้น  ส่วนคอลัมน์ที่เปิดให้เฉพาะสมาชิกผู้บอกรับหรือผู้ขอซื้อโดยการจ่ายเงิน เพื่อเข้าอ่านแต่ละบทความที่สนใจเท่านั้น เช่น คอลัมน์  Research highlight, Opinion, Book and Arts, News and view, Review, Articles, Letters

บทความนี้ ขอนำเสนอ ข่าววิทยาศาสตร์ประจำสัปดาห์ จากคอลัมน์ข่าว (News) ของวารสารเนเจอร์ฉบับออนไลน์ล่าสุดฉบับวันที่  ๑๐ มิถุนายน  ๒๐๑๐ (Volume ๔๖๕  Number ๗๒๙๙)  โดยที่สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าอ่านได้ฟรี

คอลัมน์ข่าว (News)

โดยทั่วไปใน ๑ ฉบับ มีการนำเสนอข่าวในคอลัมน์นี้ ราว ๕-๖ เรื่อง วารสารเนเจอร์ในฉบับล่าสุดนี้ (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓) มีการนำเสนอข่าวหลายข่าว ในที่นี้ขอนำเสนอ ๒ ข่าวที่น่าสนใจคือ

ข่าวที่ ๑ ความหวังในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของประเทศบราซิล (High hopes for brazilian science)

ประธานาธิบดี Luiz Incacio Lula da Silva เตรียมการในการหมดวาระผู้นำประเทศ ในเดือน มกราคม ๒๐๑๑ ถือเป็นผู้นำประเทศที่หาได้ยาก มีคุณค่ายิ่งท่านหนึ่ง ด้วยให้ความสำคัญวิทยาศาสตร์ปูพื้นฐานให้แก่ประเทศอย่างดี ผู้คนในวงการวิทยาศาสตร์ให้ความสรรเสริญชื่นชม นิยม ถึงร้อยละ  ๘๐  รวมถึง รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ Sergio Rezende โดยที่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  ประเทศบราซิลได้มีการจัดประชุมนโยบายวิทยาศาสตร์ของประเทศ นักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิลต่างคาดหวังว่าการสร้างนวัตกรรมจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

รัฐบาลของประธานาธิบดี  Luiz ให้ความกับความสำคัญวิทยาศาสตร์ โดยโน้มน้าว ชักจูงว่า วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ในการประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔  ที่จัดเมื่อ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๓ นี้   เต็มเปี่ยมไปด้วยการมองในแง่ดีถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศในอนาคต ในการประชุม ประธานาธิบดี Luiz ได้ลงนามชุดของ กฎหมายที่จะช่วยให้มรดกที่เขาได้ก่อร่างไว้ให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการลงทุนทางวิทยาศาสตร์ หลังจากที่เขาจะหมดวาระ ในวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๔ เป็นกฎหมายที่ให้เพิ่มทุนวิจัยในระดับหลังจากปริญญาเอก และให้จัดตั้ง ศูนย์วิจัยทางความหลากหลายทางธรรมชาติ ๓ แห่ง ในการนี้จะช่วยยับยั้งในเรื่องสมองไหลออกนอกประเทศ นักวิจัยชาวบราซิล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์ มีการนำมารวมบูรณาการร่วมกันพร้อมกับข้อเสนอแนะที่เด่นชัด คือการส่งเสริมให้เกิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (conter of  excellence )  นโยบายเหล่านี้ ถือเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดียิ่งทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ รมต.วิทยาศาสตร์ ที่ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ปี  ๒๐๐๓ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้งบประมาณเพิ่มสูงขึ้นมากจาก  ๒๑.๔ พันล้านรีล ( ๑๑.๔  พันล้านเหรีญญสหรัฐ ) เป็น  ๔๓.๑  พันล้านรีล ในปี  ๒๐๐๘
ผลงานตีพิมพ์บทความวิทยาศาสตร์ของบราซิล มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก  ๑๔,๒๓๗  บทความในปี  ๒๐๐๓ เพิ่มเป็น  ๓๐,๔๑๕ บทความในปี  ๒๐๐๘  โดยอ้างอิงข้อมูลการวิเคราะห์ของ Thomson Reuters นี้ถือเป็นความสำเร็จและน่าทึ่ง ไม่เฉพาะในบริบทของลาตินอเมริกาเท่านั้น ความสำเร็จนี้สามารถเปรียบเทียบได้กับรัสเซีย อินเดีย จีน โดยบราซิล มีความเข้มแข็งในสาขาการเกษตร โดยในปี  ๒๐๐๐  หน่วยงานวิทยาศาสตร์ ที่รัฐเซา เปาโล เป็นหน่วยงานแรกของโลกที่วิจัยเรื่อง ลำดับเบสจีโนมของเชื้อโรคแบคทีเรียของพืช ชื่อ Xycella  fastidtosa ที่ทำลาย พืชประเภทส้ม

บราซิลได้ลงทุนทั้งเวลา การเงิน  ความพยายามมากขึ้นอย่างสำคัญยิ่ง ต่อนักวิทยาศาสตร์  ๑ คน มากกว่า จีน รัสเซีย ในระดับรัฐต่างๆ ภายในประเทศต่างพยายามดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์ให้เท่าเทียมกัน โดยให้คล้ายคลึงกับรัฐเซาเปาโล ต่างเร่งออกกฎหมายที่เอื้อต่อการดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์   ในส่วนสิทธิบัตรของบราซิล ยังไม่เติบโตเช่นกับบทความวิจัย  ในที่ประชุมเห็นว่าเป็นปัญหาที่ท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์ของ ชาติ  ที่ผ่านมารัฐบาลออกกฎหมาย ให้ทุนวิจัยแก่บริษัทเอกชน ยกเว้นภาษี ที่ทำการวิจัยนวัตกรรม รัฐบาลได้แต่งตั้งให้   Eduardo  Viotti แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  นิวยอร์ก  เป็นที่ปรึกษา แก่วุฒิสภา ชุดด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ การวิจัยวิทยาศาสตร์ในส่วนนำสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่งเริ่มส่งเสริมและผลักดันในปี  ๒๐๐๗  จากที่ค้นพบแหล่งน้ำมันที่ชายฝั่งของเซา เปาโล และริโอ เดอจาเนโร นี้เป็นโอกาสที่ดี สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่จะร้องขอความต้องการต่างๆ แม้ว่าประธานาธิบดี Luiz จะจากไปในอันใกล้นี้  ผู้ที่อยู่ในตำเหน่งรอง ที่จะเข้าชิงตำเหน่งในการเลือกตั้งเดือนตุลาคม นี้ คือ  Jose Serra เป็นเพื่อนที่ดีของ Luiz จะดำเนินการสานต่อนโยบายเดิมอย่างต่อเนื่องรวมถึง เพิ่มงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ ให้เป็น ร้อยละ  ๒ ของ GDP ของประเทศ ในปี  ๒๐๒๐

มีภาพประกอบ ภาพประธานาธิบดี บราซิล Luiz Inacio Lula da silva

ข่าวที่ ๒ นักศึกษา ในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มสนใจลดลง (US students pay for downturn)

ในช่วงสภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจของโลกนั้น มีบริษัทแห่งหนึ่งได้ศึกษาวิจัยจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ gadgets  เพื่อให้ตอบคำถามเรื่องสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่ขณะนี้มี ปัญหาหลักคือ ห้องเรียนแออัดมากจนไม่มีที่นั่งเรียนเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา ด้วยสาเหตุจากมหาวิทยาลัยถูกตัดงบประมาณจากรัฐบาล ในสหรัฐอเมริกา ขณะนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีราว  ๑๗ ล้านคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ คิดเป็น ๓ ใน  ๔  ของนักศึกษาทั้งหมดของประเทศ ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ จากข้อมูลของสมาคมมหาวิทยาลัยของรัฐ (Association of public and Land-grant University, APLN) ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี รายงานว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยของรัฐได้รับความยากลำบาก ในการบริหารงานจากภาวะการตกต่ำของเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี  ๒๐๐๘  มหาวิทยาลัยถูกตัดงบประมาณอย่างทันที ต่อเนื่องมาจนถึงปี  ๒๐๐๙ - ๒๐๑๐ นี้

APLU ได้สำรวจสมาชิกในกลุ่มมหาวิทยาลัย  ๘๗ แห่ง เมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา พบว่า มีมหาวิทยาลัยที่รับงบประมาณจากรัฐถึงร้อยละ  ๘๕  ถูกตัดงบประมาณราวร้อยละ ๕๐ แม้ว่ามีค่าเล่าเรียนและจำนวนสมัครเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น เกิดผลกระทบคือสภาพการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลายอย่าง เช่น ห้องเรียนแน่นแออัด ช่วงเวลาเรียนลดสั้นลง มีอาจารย์ผู้ช่วยสอนลดลง  ทรัพยากรในห้องสมุด  ห้องปฎิบัติการลดลง  วิชาเลือกลดหายไป วิชาการอภิปรายลดลง ฯลฯ ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะแย่ลง  มหาวิทยาลัยในยุโรปก็มีสภาพการณ์คล้ายอย่างนี้ ถูกตัดงบประมาณ ทั้งในฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร อิตาลี ไอร์แลนด์ โรมาเนีย เป็นต้น ในสหรัฐอเมริกา ภาควิชาในสายวิทยาศาสตร์ ดูเหมือนสามารถจัดการได้ดีกว่าสายมนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  ที่ถูกตัดงบประมาณน้อย กว่าสาขาอื่นๆ มีนักศึกษาสนใจในสายวิชา Life Science มากจนห้องเรียนแน่นขนัด ที่เห็นเด่นชัดคือ วิชา Biotechnology, Bioenergy, Biomedicine ถือเป็นวิชาที่มีความนิยมสูงมาก ซึ่งนักศึกษามักเลือกลงวิชา เคมี กับคณิตศาสตร์ ก่อนที่จะลงวิชายอดนิยม ตัวอย่างที่ University Washington ที่เมือง ซีแอสเติล วิชาชีววิทยาเบื้องต้น มีนักศึกษาลงเรียนเพิ่มมากขึ้นถึง  ๗๐๐  คน และวิชาเคมีที่เป็นห้องปฎิบัติการกว่าครึ่งหนึ่งถูกยกเลิก

ตัวอย่างสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นนักศึกษา เช่น งานของคณาจารย์ที่ไม่ถือครองตำเหน่งลดน้อยลง  ร้อยละ  ๗๐, การส่งเสริมลดลง หลักสูตรขยายกว้างมากขึ้น ร้อยละ  ๕๕, ลดอาจารย์ผู้ช่วยสอน   ร้อยละ ๕๒, งานของคณาจารย์ที่ถือครองตำเหน่ง ลดลง ร้อยละ ๔๒, หลักสูตรวิชาเลือกลดลง ร้อยละ  ๔๒, ตัดหลักสูตรบางชื่อออก ร้อยละ ๓๒ ฯลฯ

มีภาพประกอบ  ภาพห้องเรียนที่แน่นแออัด มีนักศึกษายืนฟังคำบรรยาย

คอลัมน์สรุปข่าว (News Briefing)

หมวดนโยบาย (Policy)

การฝ่าฝืน ไม่ปฎิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ REACH (REACH breach)
หน่วยงานทางเคมีของยุโรปได้เปิดเผยเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ก่อน ว่าจากการตรวจสอบเมื่อปีที่แล้วพบว่ามีบริษัทเกือบ ๑ ใน  ๔ ที่ไม่ยอมทำตามเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวด REACH ของยุโรป  ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสารเคมี มีการตรวจสอบ  ๑๕๔๓ บริษัท ในเขตเศรษฐกิจของยุโรป  ๒๕ รัฐ ระหว่างช่วง เดือน พฤษภาคม และ ธันวาคม ปี  ๒๐๐๙  พบว่า พบมีบริษัทจำนวน  ๓๗๘   แห่งที่ไม่ปฎิบัติตาม  เช่นไม่ให้ข้อมูลด้านเคมีที่เหมาะสม (ระเบียบ REACH คือข้อกำหนดให้ภาคอุตสาหกรรมเป็น ผู้ให้ข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่าสารเคมีมีความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวด ล้อม โดยต้องแสดงรายละเอียดสารเคมีในทุกผลิตภัณฑ์  ในทวีปยุโรป)

การวิจัยอาหาร  (Food research)

หน่วย งาน Institute of Medicine, US. ได้รายงานตามคำขอของรัฐสภาในเรื่อง ประเมินผลโปรแกรมการวิจัยเรื่องอาหารของ หน่วยงานองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา  (Food and Drug Administration, FDA)  รายงานว่า FDA มีการบริหารจัดการที่ไม่ดี ดำเนินการแบบแยกส่วนขาดการบูรณาการที่ดี  ขาดการกำหนดแผนงานแบบกลยุทธ์  รวมถึงขาดการประสานงานที่ดี รัฐสภาสหรัฐอเมริกาต้องการให้สาธารณชนมีการตื่นตัวและรับรู้ในเรื่องอาหาร หลายๆเรื่อง เช่น เรื่องเหตุการณ์การปนเปื้อนสารเมลามีนในอาหารสัตว์ ในปี  ๒๐๐๗  และ เชื้อ Escherichia coli ที่พบในแป้งคุ๊กกื้ในปี  ๒๐๐๙

หมวดบุคลากร (People)

ผู้อำนวยการคนใหม่ NSF (NSF director) Subra Suresh ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศ National Science Foundation, NSF โดยมีงบประมาณ  ๖.๙  พันล้านเหรียญ ตั้งที่เมือง Arlington รัฐ Virginia ปัจจุบัน  Subra Suresh เป็นคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบัน MIT รัฐ Massachusetts ขณะนี้รอการอนุมัติจากรัฐสภา ส่วนรักษาการผู้อำนวยการในขณะนี้คือ Cora Marrett

หมวดวิจัย (Research)

รูปจำลองแผ่นดินไหว (Earthquake model)
โครงการ วิจัยที่ชื่อ Global Earthquake Model  ได้ประกาศผลลัพธ์การศึกษาระยะต้นแบบ ในการประชุมที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อวันที่  ๓-๔ มิถุนายน นี้ เป็นโครงการสนับสนุนงบประมาณโดยภาครัฐและธนาคารโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อทำนายความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวในชุมชนที่แตกต่างกัน  กำนดเสร็จสิ้นการวิจัยที่สมบูรณ์ ในปี ๒๐๑๓

คอมเพล็กซ์ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech complex)
ได้มีการอนุมัติให้เมือง Cambridge รัฐ Massachusetts ทำการก่อสร้างคอมเพล็กซ์ เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีมูลค่าราว พันล้านดอลล่าห์ ณ ถนน Binney ด้านทิศตะวันออกของเมือง Cambridge ใกล้ๆ สถาบัน MIT ที่จะทำการพัฒนาโดยบริษัท Alexandria Real Estate Equities จากรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการห้องปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คาดว่าโครงการนี้จะมีพื้นที่รวม  ๑.๖  แสนตารางเมตรที่เป็นทั้งสำนักงานและห้องปฏิบัติการ

หมวดธุรกิจ (Business)
เที่ยวบินสู่อวกาศเชิงพาณิชย์ (Commercial Space Flight)
ดาวเทียมชื่อ Iridium จากเมือง McLean รัฐ Virginia ที่ทำการประมวลผลด้านเครือข่ายโทรศัพท์ เคยได้รับรางวัลในฐานะเป็นธุรกิจด้านยานอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบบเชิง พาณิชย์ในขณะนี้ ได้ทำสัญญาร่วมทุนดำเนินการกับ Thales Alenia Space ที่มีสำนักงานใหญ่ที่เมือง Cannes ประเทศฝรั่งเศส มีแผนงานร่วมกันจะสร้างดาวเทียม  ๘๑ ดวง เพื่อให้เป็นด้านโทรคมนาคม  ๗๒ ดวง ที่เหลือ  ๙  ดวง เตรียมสำรองไว้ภาคพื้นดิน Iridium กล่าวว่าการพัฒนา ภาคการผลิต การปล่อยสู่อวกาศของดาวเทียมตามแผนงานนี้มีมูลค่าราว  ๒.๙  พันล้านเหรียญสหรัฐ

การชำระหนี้จากคดีความ (Litigation liquidated)
บริษัทยา ยักษ์ใหญ่ GlaxoSmithKline (GSK) ที่มีฐานที่กรุงลอนดอน ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในเรื่องการยุติข้อพิพาทที่เกี่ยวกับยาเบาหวานชื่อ Avandia (rosiglitazone) ที่ได้มีการพิจารณาคดี ที่รัฐฟิลาเดียวเฟีย เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายนนี้ GSK ยังมีคดีความอีกเป็นพันคดี ที่กล่าวหาว่ายา Avandia เป็นสาเหตุให้เกิดอาการหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองแตก นักวิเคราะห์ได้ประเมินว่าในที่สุดจะมีค่าเสียหายในการฟ้องร้องน้อยกว่า  ๔.๘๕  พันล้านเหรียญสหรัฐที่เกิดขึ้นกับบริษัทยายักษ์ใหญ่อีกแห่งคือ Merck ที่ทำการยุติคดีความในยาแก้ปวด ชื่อ Vioxx

คำวิงวอนในสำนึกผิด (Guilty plea)
หัว หน้างานวิจัยของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ของบริษัท Sequenom ที่ตั้งอยู่ที่ San Diego รัฐแคลิอร์เนีย ได้ประกาศคำวิงวอนสำนึกผิด ในเรื่องที่ได้สมคบคิดหลอกหลวง ผู้ถือหุ้นของบริษัท  โดยที่ผู้บริหารชื่อ Elizabeth Dragon ถูกฟ้องร้องจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ( US  Securities and Exchange Commission) เมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน นี้ในเรื่องที่โกหกในเรื่องการทดสอบ ความถูกต้องยารักษาโรคปัญญาอ่อน (ดาวน์ ซินโดรม)  ของบริษัท  โดยเธอได้โกหกว่าได้ทำการทดลองยาใกล้เสร็จสมบูรณ์เกือบ  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ยังมีการเสนอข่าวในหมวด การให้รางวัล (awards) และเหตุการณ์สำคัญ (events)

ฉบับต่อไปของวารสารเนเจอร์ กำหนดออกเผยแพร่ราว วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านข่าวลักษณะนี้ได้ฟรี ที่เว็บไซต์วารสารเนเจอร์ ที่ http://www.nature.com/nature/index.html

เรียบเรียงโดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สวทช.

วันที่  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๓

 

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป