หอสมุดแพทย์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา  (National Library of Medicine, NLM)  เป็นหน่วยงานที่สำคัญแห่งหนึ่งของ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Institutes of Health, NIH) ตั้งอยู่ที่เมือง Bethesda รัฐแมรี่แลนด์  เป็นห้องสมุดด้านการแพทย์ใหญ่ที่สุดในโลก ทำหน้าที่รวบรวม จัดเก็บและให้บริการข้อมูลด้านการแพทย์ทั่วโลก

ผู้อำนวยการ NLM คนปัจจุบันคือ นายแพทย์ Donald A.B. Lindberg กล่าวว่า "ในทุกๆวัน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต NLM ได้ให้บริการจัดส่งข้อมูลด้านสุขภาพที่สำคัญมาก เป็นจำนวนปริมาณสูงมากถึง แสนล้านไบต์ (trillion bytes)  ที่นำไปช่วยรักษาชีวิตของมนุษย์นับหลักล้านคนทั่วโลก "  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2011  NLM ได้ประกาศเฉลิมฉลองครบรอบการดำเนินงาน 175 ปี โดยเริ่มต้นในปี ค.ศ.1836 จากห้องสมุดเล็กๆ ที่ US. Army Surgeon General ที่มีหนังสือบริการเพียง 1 ชั้นบริการ จนถึงปัจจุบัน NLM มีเอกสารบริการราว 17 ล้านฉบับ ในภาษาต่างๆ มากกว่า 150 ภาษา

 


บริการสารสนเทศ และโครงการวิจัยของ NLM ได้ให้บริการแก่ชุมชนด้านสุขภาพทั่วโลก  ช่วยให้เกิดการสนับสนุนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานวิจัยด้านคลินิก การศึกษา เกิดการส่งมอบวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ เกิดการตอบสนองด้านสาธารณสุข และการแนะนำให้ประชาชนปรับปรุงรักษาสุขภาพด้วยตนเอง  จนถึงศตวรรษที่ 21 นี้ NLM  ได้นำนวัตกรรมสารสนเทศ ในด้านการคำนวณและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวก ขยายฐานการเข้าถึงสารสนเทศด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพแก่สาธารณชน

ฐานข้อมูลลำดับเบสดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต (DNA Sequence database)  ถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญหนึ่งของ NLM ที่มีความเป็นมาคือ เมื่อปี 1986 คณะกรรมการบริหาร NLM เห็นความสำคัญ ของข้อมูลสาขาวิชาชีววิทยาระดับโมเลกุล ที่สามารถปฏิวัติวิทยาศาสตร์รวมถึงเกิดความต้องการข้อมูลเฉพาะทางในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก วุฒิสภาได้อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์  National Center for Biotechnology Information, NCBI เมื่อเดือนพฤศจิกายน 1988 เปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 20 ปี มีการเข้าใช้ข้อมูลจีโนมิคนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดมา โดยทุกๆวันมีผู้เข้าใช้เว็บไซต์ เกือบ 2 ล้านคน

NLM จัดบริการสารสนเทศด้านสุขภาพ การแพทย์ที่กว้างขวางมากที่สุด ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่จัดบริการมากกว่า 200 ฐานข้อมูล ตัวอย่าง เช่น
- ฐานข้อมูล AIDSINFO
- ฐานข้อมูล American Indian Health
- ฐานข้อมูล Amino Acid Explorer
- ฐานข้อมูล Asian American health
- ฐานข้อมูล  Bioassay Services
- ฐานข้อมูล  Bioethics
- ฐานข้อมูล BLAST Database (Sequence database)
- ฐานข้อมูล  Cancer Chromosome
- ฐานข้อมูล Genotype & Phenotype
- ฐานข้อมูล  Genome project
- ฐานข้อมูล HIV/AIDS Resources
- ฐานข้อมูล  Influenza Virus resources
- ฐานข้อมูล  Medline/PubMed
- ฐานข้อมูล NCBI Glossary
- ฐานข้อมูล PubMed Central
- ฐานข้อมูล Single Nucleotide Polymorphism (dbSNP)
- ฐานข้อมูล Viral Genomes
- ฐานข้อมูล Whole genome Shotgun Sequences
  etc.
รายละเอียดชื่อฐานข้อมูลที่ NLM จัดบริการทั้งหมด อยู่ที่ www.nlm.nih.gov/databases

NLM เฉลิมฉลองการครบรอบการดำเนินการ 175 ปี ด้วยการจัดตั้งเว็บไซต์ เฉลิมฉลอง www.nlm.nih.gov/175 นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของ NLM  ในอดีต ปัจจุบัน และนวัตกรรมสารสนเทศ  ที่ได้ช่วยเปลี่ยนวิถีทางในสารสนเทศวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งในเรื่อง การรวบรวม การจัดเก็บ การเข้าถึง และการเผยแพร่ โดยมีคำหลักว่า 175 years A Fantastic Voyage  และมีโลโก้เป็นรูปโลกแสดงพร้อมด้วยตัวเลข 175th 1836-2011

เว็บไซต์นี้มีการนำเสนอข้อมูลสำคัญ 3 ส่วนคือ

  • ข้อมูลแสดงเรื่องเหตุการณ์สำคัญที่เกิดผลงานสำเร็จของ NLM (Milestones)
  • ชุดข้อมูลประวัติศาสตร์ที่สำคํญของ NLM (Our Historical Collections)
  • ข้อมูลเหตุการณ์ใหม่ที่จะเกิดในปี 2011 (What's happening 2011)

ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของ NLM เป็นข้อมูลที่น่าสนใจยิ่ง ช่วยให้เห็นภาพพัฒนาการของการบริการสารสนเทศของ NLM  ซึ่งมีการนำเสนอเหตุการณ์สำคัญใน 4 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 การพัฒนาการในช่วงปี 1836-1956

ปี 1836  ก่อตั้งห้องสมุดด้านศัลยกรรมทั่วไปของกองทัพ ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี
ปี 1865 พันโท นายแพทย์ John Shaw Billings  อายุ 27 ปี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าห้องสมุด ถือเป็นผู้นำสำคัญในการพัฒนาแหล่งสารสนเทศวิชาการด้านการแพทย์ อยู่ในตำเหน่งนี้มายาวนานถึงปี 1895 รวมเป็นเวลา 30 ปี
ปี 1879 NLM ตีพิมพ์ดัชนีคำศัพท์ด้านการแพทย์ (Index Medicus)  เล่มแรกถือเป็นการค้นพบใหม่ วิธีการใหม่ เพื่อใช้ในการจัดทำดัชนีบทความวารสาร ด้านการแพทย์ให้เป็นระบบเป็นครั้งแรกของโลก
ปี 1951 NLM ตีพิมพ์ระบบการจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดด้านการแพทย์ (Medical Library Classification)  ชุดแรก ใช้ในการจัดเรียงหนังสือด้านการแพทย์ โดยออกแบบให้เชื่อมโยงได้กับ ระบบการจัดหมวดหมู่สิ่งพิมพ์ของรัฐสภาอเมริกา (Library of  Congress Classification, LC)

ช่วงที่ 2 การพัฒนาการในช่วงปี 1957-1979

ปี 1960  เปิดบริการสิ่งพิมพ์ชุดที่ 1 ของหัวเรื่องด้านการแพทย์ (Medical Subject Heading, MESH) เพื่อนำไปใช้ในการให้ดัชนีและหัวเรื่อง ถือเป็นอรรถาภิธานชุดสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างระบบบรรณานุกรมแบบอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์  มีการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน MESH  ยังคงถูกนำไปใช้ในการสร้างดัชนีและช่วยการค้นคืน รายการข้อมูลบรรณานุกรมในฐานข้อมูล PubMed
ปี 1963 NLM ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ Minneapolis - Honeywell 800  เพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บ จัดทำดัชนีแบบอัตโนมัติ รวมถึงจัดทำรายการสิ่งพิมพ์ (แคตตาล็อก)
ปี 1964  มีการพัฒนาระบบ The Medical Literature Analysis and Retrieval System, MEDLARS ที่เป็นความร่วมมือ ทำสํญญาว่าจ้างบริษัท GE
ปี1971

เปิดบริการ MEDLINE หรือ MEDLAR Online เริ่มดำเนินการในระดับชาติ ถือเป็นความสำเร็จที่เป็นความร่วมมือระหว่างระบบฐานข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ (เช่น DIALOG) กับเครือข่ายโทรคมนาคม ที่ทำธุรกิจเชิงพาณิชย์

NLM เริ่มมีการจัดอบรม แนะนำวิธีการสืบค้น วิธีการเชื่อมคำแบบ Boolean Logic ให้แก่บรรณารักษ์ และนักเอกสารสนเทศ ที่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางสืบค้นแทนให้แก่นักวิจัย หรือ แพทย์ ที่ยื่นคำขอให้สืบค้นให้ และในปีนี้ NLM มีบริการให้บอกรับฐานข้อมูล Medline  ในรูปแบบเทปแม่เหล็ก

ปี1973 เริ่มคิดค่าบริการการสืบค้นฐานข้อมูล Medline  แบบเชิงพาณิชย์ ด้วยอัตราค่าบริการเล็กน้อย ที่รวมถึงค่าการสื่อสารด้วย

ช่วงที่ 3 การพัฒนาการในช่วงปี 1980-199

ปี 1986 NLM เฉลิมฉลองครบรอบการดำเนินงาน 150 ปี มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยาย งานเลี้ยงรื่นเริง การแสดงดนตรี รวมถึงประธานาธิบดีโรนัลด์ รีแกน และวุฒิสมาชิก ส่งจดหมายแสดงความยินดี
มีการริเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนา Unified Medical Language System, UMLS  ที่มุ่งหวังเพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจในความหมายของเนื้อหาชีวการแพทย์
ปี 1988 รัฐสภาอเมริกา  สั่งให้จัดตั้ง National Center for Biotechnology Information, NCBI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใช้กับข้อมูลดีเอ็นเอ ของสิ่งมีชีวิต เพื่อประยุกต์ใช้ในการสาธารณสุขเพื่อรักษาโรคต่างๆ ซึ่งต่อมาเป็นส่วนสำคัญของโครงการ Human Genome
ปี 1993  NLM  เริ่มปฏิบัติการเปิดบริการเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ชุดแรกของหน่วยงานของรัฐบาลกลาง สหรัฐอเมริกา เว็บได้กลายเป็นสื่อที่สำคัญ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจ ในการเข้าถึงข้อมูลของ NLM  และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ด้วย
ปี 1997 ในเดือนมิถุนายน ฐานข้อมูล MEDLINE เปิดบริการฟรีบนเครือข่าย www  ด้วยการสนับสนุนของวุฒิสมาชิก  และรองประธานาธิบดี อัล กอร์ ที่ได้กล่าวว่า ความก้าวหน้าและความสำเร็จใครั้งนี้อาจมีส่วนช่วยในการปฏิรูป และ ปรับปรุงคุณภาพในการดูแลสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มากกว่าที่ใด ในโลกนี้  ซึ่ง NLM ได้มีการพัฒนาการมาอย่างยาวนาน
ปี 1998 NLM  เปิดแนะนำบริการ MedlinePlus ให้แก่สาธารณชนทั่วไป  (แหล่งข้อมูลสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป)

ช่วงที่ 4 การพัฒนาการในช่วงปี 2000-2011

 

ปี 2000 NLM เปิดบริการ PubMed Central เป็นครั้งแรก ที่เป็นคลังเอกสารสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์แบบดิจิทัลฉบับเต็ม ที่มีจำนวนมากกว่า 2 ล้านเรื่อง ที่ทำการดิจิไทซ์  วารสารการแพทย์ย้อนหลังไปในช่วงต้นปี 1800s
ปี 2001 NLM เริ่มดำเนินการให้บริการ Turning the Pages ซึ่งเป็นชุดหนังสือเก่าหายากที่ดิจิไทซ์ สามารถให้เปิดหน้าของหนังสือแต่ละหน้าได้
ปี 2003 NLM ได้รับความสำเร็จในการสรุปข้อตกลงในการอนุญาตระบบอรรถาภิธาน (ชุดคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน) Metathesaurus ชุด Unified  Medical Language System, UMLS ที่ประกอบด้วยชุดคำศัพท์ควบคุมและรหัสมาตรฐาน เพื่อช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ในสหรัฐอเมริกา
ปี 2008 NLM เปิดเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยการบริหารจัดการสารสนเทศภัยพิบัติ (Disaster information Management Research Center, DIMRC) ซึ่งให้ข้อมูลในทุกขั้นตอนของการเกิดภัยพิบัติ  คือ การเตรียมการ การตอบสนอง การบรรเทา และการฟื้นฟูสู่สภาพเดิม
ปี 2009 เดือนมกราคม NLM เปิดแนะนำแมกกาซีน MedlinePlus ที่เป็นภาษาอังกฤษ-สเปน  ถือเป็นแมกกาซีนเล่มแรกที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพทั่วไปแก่ผู้อ่านทั่วไปในภาษาสเปน
เดือน สิงหาคม MedlinePlus เริ่มปฏิบัติการส่งข้อมูลทวิตเตอร์ในชื่อ MedlinePlus4you ที่เป็นวิถีทางที่ NLM เริ่มเข้าสู่โลกสังคมออนไลน์ (Social Media)
ปี 2010 NLM เริ่มเปิดบริการ Mobile MedlinePlus  เป็นบริการใหม่ ส่งข้อมูลให้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือมือ ที่มีกลุ่มผู้ติดตามเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
NLM ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมโครงการ Medical Heitage Project ที่มีมูลค่าของโครงการ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  จากเจ้าภาพ Open Knowledge Commons ที่มีจุดมุ่งหวังเพื่อทำการดิจิไทซ์ข้อมูลอันเป็นสมบัติที่มีค่าของห้องสมุดผู้นำด้านการแพทย์ของโลก ที่เป็นเอกสารย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 17
NLM เริ่มดำเนินการให้บริการชุดข้อมูลเรื่อง Emergency Access Initiative, EAI ที่ประกอบด้วยวารสารด้านการแพทย์มากกว่า 200ชื่อและหนังสืออ้างอิงราว 65 ชื่อ เพื่อเป็นการจัดเตรียมบริการ ให้แก่เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินต่างๆ เช่น การเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ ในเดือนมกราคม 2011 เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ประเทศปากีสถาน และ การระบาดอหิวาตกโรคในเฮติด้วย

 

และในปี 2011 NLM เฉลิมฉลองครบรอบ 175 ปี ของการให้บริการและนวัตกรรมสารสนเทศ

อ้างอิง :
U.S. National Library of  Medicine, National Institutes of  Health 175th - 1836-2011 : Information Innovation
Available at : www.nlm.nih.gov/175 as of  23 May 2011

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป