สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (Korean  Intellectual Property Office, KIPO)  ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ สาธารณรัฐเกาหลี (Korea  Invention Promotion Association, KIPA)  และองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก เอเปก (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC )  ได้ร่วมกันพัฒนาชุดวิชาเรียนออนไลน์ เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา มาตั้งแต่ปี 2006-2007
ในชื่อชุดวิชา IP Xpedite จากนั้นได้เผยแพร่ให่แก่ประเทศกลุ่มสมาชิกเอเปก ทั่วภูมิภาค ถือเป็นแหล่งข้อมูลชุดวิชาออนไลน์ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีที่สุด สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา เรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญา  แบบไม่มีค่าใช้จ่ายหนึ่งที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง ที่ http://global.ipacademy.net/

สำหรับปี 2011  KIPA ประกาศจัดโครงการในชื่อ" 2011 Advanced APEC Intellectual Property Information Facilitator (IPi-Facilitator) Program" หลังจากได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการชื่อ "2009 APEC Intellectual Property Information Facilitator Program"  โดยโครงการใหม่ในปี 2011 นี้ มีการยกฐานะให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่สนองตอบความต้องการที่หลากหลาย ที่เป็นผลจากการสำรวจ ข้อแนะนำ และการตอบรับ  จากหลักสูตรในครั้งก่อน

 

วัตถุประสงค์ ของโครงการนี้เกิดจากมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยมาในการศึกษาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ในกลุ่มสมาชิกของเอเปกและเพื่อเป็นการสร้างการยอมรับ เพื่อปรับปรุงการรับรู้เรื่องนี้ให้กว้างขวางมากขึ้น  กลุ่มเป้าหมายสำหรับหลักสูตรสารสนเทศทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์นี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีและโท เจ้าหน้าที่ด้าน IP  บริษัทประเภท SMEs และอื่นๆ

 

 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการจัดบริการหลักสูตรนี้ คือ สถาบันวิชาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP Academy ด้วยการจัดเว็บไซต์  http://global.ipacademy.net/ ให้เป็นฮับกลางในการศึกษาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่ทวีความสำคัญมากขึ้นตลอดมาในโลกยุคสังคมความรู้ปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ที่ถือเป็นทรัพย์สินมีค่ามากกว่าการแข่งขันกันด้วยทรัพย์สินที่จับต้องได้ดังอดีต   เปิดบริการให้ สำหรับบุคคลที่สนใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาทุกๆคน  IP Academy ไม่เพียงแต่จัดบริการเรียนออนไลน์ในเนื้อหาวิชาที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น ยังจัดบริการอื่นๆให้อีก เช่น  ข่าวด้าน IP บริการให้คำปรึกษาในการเรียน  บริการ Q&A และอื่นๆ


นอกจากนี้ สถาบันยังมีการแลกเปลี่ยนโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างฐานความรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่เยาวชนของประเทศเกาหลีใต้ ในระดับมหาวิทยาลัยให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงความสำคัญ  โดยร่วมกับ 36 มหาวิทยาลัยเน้นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งได้มีข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้ว มีเป้าหมายหลักให้แก่ประเทศเกาหลีใต้ในอนาคต

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ คือ

 

ประเภท  (Category)
การคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Protection)
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และกระบวนการ (Innovative Products & Processes)  สิทธิบัตร (Patent or Utility model)
เครื่องหมายพิเศษ เฉพาะ (Districtive signs)  เครื่องหมายการค้า (Trademark, Certification)
การออกแบบที่สร้างสรรค์ (Creative designs)    การออกแบบในอุตสาหกรรม (Industrial design)
ความลับทางธุรกิจ (Confidential business)    ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
งานวัฒนธรรม ศิลปะ วรรณกรรม ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์                                      
(Cultural, Artistic & Literary works, Computer Software)
ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ชื่อของสินค้า (Denominations for goods) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Indicator, GI)


สถาบัน IP Academy จัดหลักสูตรหลากหลาย ตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นถึงขั้นก้าวหน้า ได้แก่  โปรแกรม IP Panorama  โปรแกรม IP Xpedite  โปรแกรม IP Xpedite Practical โดยมีรายละเอียดของบทเรียนในชุดวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

โปรแกรมการเรียนออนไลน์ ชุด IP Panorama  
เป็นชุดวิชาที่พัฒนาร่วมกับองค์กร  KIPO, KIPA , WIPO ภายใต้โครงการที่ชื่อ " The Joint Development  of  E-Learning Content" ในช่วงปี 2004-2007 ออกแบบมาเพื่อกลุ่มธุรกิจ SMEs
ให้ใช้ประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการทางธุรกิจ และสร้างการรับรู้ให้มากขึ้น โดยเน้นเนื้อหาในมุมมองภาคธุรกิจเป็นสำคัญมากกว่าทางกฎหมายในรูปแบบเดิม
มีการแปลเป็นภาษาหลักของสหประชาชาติ ได้แก่  อารบิก ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน จีน
ประกอบด้วยชุดวิชา 12 บทเรียนคือ
1. ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาแก่กลุ่มวิสาหกิจ SMEs (Impoetance of IP for SMEs)
2. เครื่องหมายการค้าและการออกแบบทางอุตสาหกรรม (Trademarks and Industrial Designs)
3. การประดิษฐ์และสิทธิบัตร (Inventions and Patents)
4. ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
5. ลิขสิทธิ์ (Copyright and related rights)
6. สารสนเทศสิทธิบัตร (Patent Information)
7. การอนุญาตให้สิทธิ์เทคโนโลยีในกลยุทธ์การเป็นพันธมิตร (Technology Licensing in a Strategic Partnership)
8. ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  (IP in the Digital Economy)
9. ทรัพย์สินทางปัญญาในการค้าระหว่างประเทศ (IP and International Trade)
10. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา (IP audit)
11. คุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา (IP Valuation)
12.. การอนุญาตเครื่องหมายการค้า (Trademark Licensing)


โปรแกรมเรียนออนไลน์ ชุด  IP Xpedite
กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยและนักวิจัยจาก SMEs ประกอบด้วยเนื้อหาหน่วยวิชาแบบออนไลน์ ตั้งแต่พื้นฐานถึงแบบก้าวหน้า  ได้แก่
1. คุณค่าของสารสนเทศเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Value of IPR Information)
2. ลักษณะเฉพาะของระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศที่สำคัญ (Characteristics of IP Systems of  Major Countries)
3. แหล่งฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (IPR Database Source)
4. ความเข้าใจในสารสนเทศสิทธิบัตรและการสืบค้น (Understanding and Searching of  Patent Information)
5. ความเข้าใจในสารสนเทศเครื่องหมายการค้าและการสืบค้น (Understanding and Searching of  Trademark Information)
6. ดัชนีสิทธิบัตร (Patent Indicators)
7. แผนที่สิทธิบัตร (Patent Map)
8. การจัดเตรียมทำแผนที่สิทธิบัตร (Preparation of  Patent Map)
9. การสืบค้นสิทธิบัตรแบบก้าวหน้า ด้วยรหัส IPC และ F-term
(Advance Searching for Patent Documents Using an IPC and F-term)
10.การยื่นขอสิทธิบัตรแบบสากลผ่านระบบ PCT และกลยุทธ์
(International application through the PCT  System and its strategies)
11. การยื่นขอเครื่องหมายการค้าแบบสากลผ่านระบบ Madrid และกลยุทธ์
(International Trademark  Application through Madrid  System and its strategies)

โปรแกรมการเรียนออนไลน์ ชุด IP Xpedite Practical

เป็นเนื้อหาของ IP Xpedite ชุดที่ 2 เป็นการสาธิตแสดงวิธีการสืบค้นแหล่งข้อมูลสิทธิบัตรของประเทศสำคัญต่างๆ  พ้ฒนาตามความร่วมมือของเอเปกกำหนดจะเผยแพร่ให้แก่กลุ่มประเทศเอเปก 21 ประเทศ  มีบริการในรูปแบบซีดี-รอม และเรียนออนไลน์ในปี 2010 ประกอบด้วยชุดวิชาต่างๆ คือ
1. แบบเรียนชุดที่ 1 การสืบค้นสิทธิบัตร (Patent Analysis Based on Patent Information Search)
2.  แบบเรียนชุดที่ 2 การสืบค้นสิทธิบัตรเกาหลี (Patent Information Search Using KIPRIS )
3.  แบบเรียนชุดที่ 3 การสืบค้นสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Patent Information Search Using IPDL)
4.  แบบเรียนชุดที่ 4 การสืบค้นสิทธิบัตสหรัฐอเมริการ (Patent Information Search Using USPTO)
5.  แบบเรียนชุดที่ 5 การสืบค้นสิทธิบัตรยุโรป (Patent Information Search Using EspaceNet )
6.  แบบเรียนชุดที่ 6 การสืบค้นสิทธิบัตรออสเตรเลีย (ONSITE LECTURE AusPat)
7.  แบบเรียนชุดที่ 7 การสืบค้นสิทธิบัตร WIPO (ONSITE LECTURE WIPO PATENTSCOPE)

เนื้อหาข้อมูลแต่ละตอนน่าสนใจมาก มีหลายลักษณะ ทั้งเอกสารนำเสนอ บทละคร วีดิโอ ด้วยระบบเสียง ภาพที่ชัดเจน หน้าจอมีการออกแบบง่ายต่อความเข้าใจและนำทางได้ดีมาก
สรุปถือว่า  http://global.ipacademy.net/   เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุดแห่งหนึ่ง ผู้ที่สนใจในเนื้อหาเรื่องนี้น่าจะติดตามและใช้ประโยชน์ต่อไป

พันธมิตรของ  IP Academy,  KIPA ที่สำคัญ ได้แก่
KIPO (Korean Intellectual Property Office)
IIPTI (International Intellectual Property Training Institute)
WIPO (World Intellectual Property Organization)
APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)
USPTO  (U.S. Patent and Trademark Office)
JPO (Japan Patent Office)
TIPO (Taiwan Intellectual Property Office)
SIPO (The State Intellectual Property Office of China)  etc.


ในส่วนบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากชุดวิชาเรียนออนไลน์ ได้แก่ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ  ข่าวด้าน IP  พจนานุกรมคำศัพท์ด้าน IP  คำถาม-คำตอบ คำถามบ่อย

เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่  ศูนย์ฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Training Center, IPTC) สังกัดกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  ได้จัดบริการเรียนออนไลน์ ชุดนี้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว ใน 2 วิชาหลัก คือ IP Panorama และ IP Xpedite ณ ที่เว็บไซต์ของศูนย์ฝึกอบรม IPTC ที่  http://iptraining.moc.go.th

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, SMEs นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ ผู้สนใจทั่วไป ชาวไทย สามารถเข้าถึงเรียนรู้โปรแกรมเรียนออนไลน์ทั้ง 2 วิชาดังกล่าวข้างต้น ทั้งภาคภาษาอังกฤษได้ที่ http://global.ipacademy.net หรือภาษาไทยที่ http://iptraining.moc.go.th  แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

บรรณานุกรม
1. ศูนย์ฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ :   http://iptraining.moc.go.th
2. IP Academy, Korean Intellectual Property Office (KIPO) :  http://global.ipacademy.net

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป