ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ขอแนะนำฐานข้อมูลใหม่ ซึ่ง สวทช. โดย STKS ได้ดำเนินการบอกรับเป็นสมาชิก คือ SciVal เริ่มบอกรับในปี 2561 ระยะเวลา 1 ปี (1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2561) โดยใช้ Account เข้าใช้งาน

SciVal คือแพลทฟอร์มหรือเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับ Research Performance Assessment และเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก พัฒนาขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามความเข้มแข็งงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กรวิจัยหนึ่งๆ โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิง (Citation) จากบทความวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ทำการประมวลผลความสามารถของหน่วยงานวิจัยกว่า 8,500 แห่งใน 220 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบความสามารถและผลงานวิจัยและวิชาการของทุกระดับภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับใช้วิเคราะห์ว่าองค์กรนั้นมีจุดเด่นงานวิจัยด้านใดบ้าง ด้วยการวัดความเป็นเลิศ (Research Excellence) ขององค์กร และสามารถเปรียบเทียบระหว่างองค์กรได้ พร้อมทั้งช่วยจัดทำรายงานวิเคราะห์ความสามารถจากผลงานวิจัยและวิชาการ ในรูปแบบ Visualization matrix สำหรับหน่วยงานวิจัยหนึ่งๆ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้กำหนดนโยบาย และแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย


รูปภาพที่ 1 แสดงหน้าจอหลักโมดูลการใช้งานของ SciVal

ในบทความนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ (Benchmarking) และความร่วมมือด้านการผลิตผลงานวิจัยร่วมกัน (Collaboration) ระหว่างหน่วยงานวิจัยที่มีลักษณะองค์กรคล้ายคลึงกับ สวทช. ใน 4 หน่วยงานวิจัย ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คือ
 1. Industrial Technology Research Institute of Taiwan (ITRI) Hsinchu, Taiwan
 2. Agency for Science Technology and Research, Singapore (A*STAR), Singapore
 3. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Japan
 4. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), Australia
(สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)
 

รูปภาพที่ 2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในปี 2014-2018

 จากรูปภาพที่ 2 พบว่าจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของ สวทช. เมื่อเปรียบเทียบกับ 4 หน่วยงานวิจัยนั้น สวทช. อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับหน่วยงานวิจัย Industrial Technology Research Institute Hsinchu (ITRI), Taiwan และภาพรวมหน่วยงานวิจัยที่มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุด คือ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) Japan

รูปภาพที่ 3 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนผลงานวิจัย การอ้างอิง และ ค่า FWCI


รูปภาพที่ 4 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนผลงานวิจัย การอ้างอิง และค่า FWCI

จากรูปภาพที่ 3-4 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนผลงานวิจัย (Scholarly Output) การอ้างอิง (Citation) และค่า FWCI ของทั้ง 5 หน่วยงานวิจัย (รวม สวทช.) ในปี 2014-2018 พบว่า National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Japan มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ มากที่สุด จำนวน 12,633 บทความ จำนวนการอ้างอิง (Citation) 48,071 ครั้ง ค่า Field-Weighted Citation Impact (FWCI) เท่ากับ 0.84 ในขณะที่ Agency for Science Technology and Research, Singapore (A*STAR), Singapore มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 11,473 บทความ แต่จำนวนการอ้างอิงสูงที่สุด 93,655 ครั้ง ค่า FWCI สูงที่สุด 1.63 หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าของโลก (ค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 1.00)

ค่า FWCI เป็นหน่วยวัดที่แสดงถึงบทความวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงจริงเทียบกับค่าเฉลี่ยที่คาดหวังของจำนวนการอ้างอิงในบทความอื่นๆ ระดับโลก ที่มีความคล้ายคลึงกัน (อยู่ในสาขาเดียวกัน เป็นบทความประเภทเดียวกัน และในปีเดียวกัน)
ค่า FWCI = 1.00 หมายถึง อัตราส่วนระหว่างจำนวนการอ้างอิงที่เกิดขึ้นจริง และจำนวนการอ้างอิงที่คาดว่าจะได้รับจากค่าเฉลี่ยบทความในสาขาวิชาการเดียวกัน (ค่าเฉลี่ยของโลกในทุกสาขาวิชาเท่ากับ 1.00)


รูปภาพที่ 5 แสดงข้อมูลความร่วมมือในด้านการเขียนผลงานวิจัยร่วมกันระหว่าง สวทช. และ Tokyo Institute of Technology, Japan


รูปภาพที่ 6 แสดงข้อมูลรายการผลงานวิจัยตีพิมพ์ สวทช. ร่วมกับ Tokyo Institute of Technology, Japan

จากรูปภาพที่ 5-6 แสดงข้อมูลรายการผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกันของนักวิจัย สวทช. กับสถาบัน Tokyo Institute of Technology, Japan ในปี 2014-2018 จำนวน 77 บทความ
 
SciVal มีความสามารถในการวิเคราะห์ในมิติอื่นๆ เช่น ในระดับนักวิจัย ระดับหน่วยวิจัย (Research Unit) หัวข้องานวิจัย แนวโน้มในการทำวิจัย ฯลฯ
STKS ขอประชาสัมพันธ์กลุ่มงานวิจัย กลุ่มฝ่ายแผน นโยบาย กลุ่มฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และกลุ่มฝ่ายวิจัยนโยบาย สวทช. เข้าใช้งานฐานข้อมูล SciVal เพื่อให้คุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ และศักยภาพของฐานข้อมูลดังกล่าว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร. 1238


MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป