จากบทความออนไลน์ ของบริษัท Thomson Reuters โดยบริการ Science Watch ชื่อ เรื่อง Tracking Singapore's Rise- Featured analyses ฉบับเดือน  May/June 2011  เป็นบทความแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์  ด้วยการวัดจากจำนวนบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ตีพิมพ์ (Research Publications) สรุปดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ ถึงแม้ว่ามีผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยในจำนวนปานกลางไม่มากมายนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศยักษ์ใหญ่ของเอเชีย ในกลุ่ม Asian Tiger เช่นเกาหลีใต้และไต้หวัน  โดยพบว่า มีจำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปีที่ผ่านมาเร็วๆนี้  โดยมีความเข้มแข็งในระดับสากลในหลายๆ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุ เคมี และ วิศวกรรมศาสตร์

เพื่อการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสิงคโปร์ ว่ามีสถานภาพในปัจจุบันเป็นเช่นไร บริษัท  Thomson Reuters โดยบริการ Science Watch - InCites  บริการผู้จัดเก็บข้อมูลบทความ และข้อมูลการอ้างอิง ที่ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนผลผลิตบทความวิจัยและการได้รับการอ้างอิงของประเทศต่างๆทั่วโลก

ประเทศสิงคโปร์ เริ่มมีผลผลิตในจำนวนบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ ในปี 1990 ด้วยจำนวนเพียง 900 บทความ  ต่อมาในปี 2009 มีการผลิตอย่างก้าวกระโดดจากเดิม เป็นมากกว่า  8,000 บทความ  คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นสูงมากถึงร้อยละ 900  แสดงกราฟของจำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ในทุกๆสาขาวิชา ของประเทศสิงคโปร์ แบบรายปี จากฐานข้อมูลของ บริษัท Thomson Reuters รวมถึงแสดงผลผลิตที่คิดเป็นส่วนแบ่งในระดับโลก (percent share of the world) ที่เจริญเติบโตในช่วง 2 ทศวรรษ จาก ร้อยละ 0.14 เป็น ร้อยละ 0.73

 

 

กราฟที่ 1 จำนวนผลผลิตบทความวิจัยของประเทศสิงคโปร์และสัดส่วนของโลก ในช่วงปี 1990 - 2009
sci-tech-singapore-graph1
อ้างอิง  Incites " Global Comparison", Thomson Reuters

จากข้อมูลข้างต้นที่ว่า ประเทศสิงคโปร์ มีผลผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์ ในปี 2009 ในจำนวนเกือบๆ 8,500 เรื่อง เมื่อเทียบกับประเทศเกาหลีใต้ ทีมีจำนวนเกือบ 40,000 เรื่อง หรือ ประเทศไต้หวัน  ที่มีจำนวน 25,000 เรื่อง ในปี 2009 เช่นกัน สิงคโปร์ให้ความสนใจในสาขาที่เป็นเทคโนโลยีเป็นสำคัญ และผลกระทบด้านงานวิจัยที่วัดจากจำนวนการได้รับการอ้างอิง ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ดี

ในกราฟที่ 2 แสดงหมวดหมู่สาขาวิชา ที่ประเทศสิงคโปร์ มีความเข้มแข็ง โดยวัดจากจำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ ที่มีการทำดัชนี ในฐานข้อมูลของ Thomson  Reuters ชื่อ Web of Science, WOS ในช่วงปี  2005 - 2009   (WOS มีการแบ่งหมวดหมู่สาขาวิชาเฉพาะมากกว่า 250 หมวดหมู่)  ในตารางแสดงสัดส่วนผลผลิตของสิงคโปร์  ในช่วง 5 ปี  พบว่ามีความเข้มแข็งในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) โดยมีจำนวน 801 บทความ คิดเป็นร้อยละ 2.69 และแสดงหมวดหมู่เฉพาะอีก 20 สาขา ได้แก่  วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ (computer science, materials, and engineering)  รวมถึงหมวดหมู่ที่มีชื่อเสียงได้แก่  biomaterials, cell & tissue engineering, and biomedical engineering

ในกราฟที่ 2 แสดงผลกระทบด้านงานวิจัย ของประเทศสิงคโปร์  นับจากจำนวนการอ้างอิงต่อ 1 บทความ (cites per paper) ของสาขาวิชาที่เฉพาะทางในช่วง 5 ปี มี 2 สาขาวิชาที่โดดเด่นมาก ได้แก่  biomaterials และ biomedical engineering

ความก้าวหน้าของประเทศสิงคโปร์ ที่มีชื่อเสียงขยายออกมาเหนือกว่า วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลงในจำนวนบทความวิจัย ในสาขาหลักในช่วง ระยะเวลา 5 ปี ที่ต่อเนื่องกัน คือ ในปี 2000 - 2004  และ ช่วงปี 2005 - 2009 พบว่า  จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละที่สูงสุด คือสาขเกษตรศาสตร์ (agricultural sciences) เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 172 ตามด้วยสาขา molecular biology & genetics ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 169 และสาขา pharmacology & toxicology ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 158 ส่วนผลกระทบในทุกๆสาขาวิชา มีสัดส่วนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของโลก สำหรับช่วงปี 2005 - 2009 ซึ่งสามารถชี้ชัดได้ว่าจะเป็นสาขาวิชาที่มีอัตราเพิ่มความเข็มแข็งยิ่งขึ้นในปีต่อไปข้างหน้า

กราฟที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของผลกระทบด้านงานวิจัยในสาขาวิชาหลัก
sci-tech-singapore-graph2
อ้างอิง Incites "Global Comparison" , Thomson Reuters

ในเดือนสิงหาคม ปี 2010 แมกกาซีน Times Higher Education ได้ทำการรวบรวมข้อมูลรายการบทความวิจัย ของบริษัท Thomson Reuters และได้นำเสนอรายการข้อมูลที่เป็นจุดเด่นของประเทศสิงคโปร์ แสดงถึงความยอดเยี่ยม  จากฐานของจำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ในทศวรรษที่ผ่านมา 2000 - 2010  โดยแสดงตัวอย่างในสาขาวัสดุศาสตร์ของทุุกประเทศ พบว่า สิงคโปร์อยู่ในลำดับที่ 6 รองจาก เนเธอร์แลนด์  สหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ อิสราเอล เดนมารก์ โดยสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในเอเซียที่ติดเป็นผู้นำ 20 อันดับแรก ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การจัดอันดับประเทศชั้นนำในการวิจัยสาขาวัสดุศาสตร์ (National ranking in Materials Science)

Country Papers Citations Citation per paper
The Netherlands   4,881 58,477 11.98
USA.                                                                              67,902 774,556  11.41
Switzerland                                                                           4,713 51,436 10.91
Israel                                                                                     2,321 25,146 10.83
Denmark                                                                                1,526 15,740 10.31
Singapore                                                                              5,183 52,000 10.03
Scotland                                                                                 1,658 16,494 9.95
Ireland                                                                                     1,351 12,468 9.23
England                                                                               19,752 182,130 9.22
Belgium                                                                               3,958 34,595 8.74

อ้างอิง : http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storyCode=413239§ioncode=26

นอกจากนี้ แมกกาซีน Times Higher Education  ยังจัดอันดับประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ในเรื่อง จำนวนการได้รับการอ้างอิง ในช่วง ทศวรรษที่ผ่านมา 2000 - 2010 พบว่าสิงคโปร์เป็นประเทศอันดับที่ 1 ที่มีจำนวนบทความตีพิมพ์  ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ค่าเฉลี่ยผลกระทบ impact  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การจัดอันดับประเทศกลุ่มอาเซียนตามจำนวนการได้รับการอ้างอิง ช่วงปี 2000 -2010
(ASEAN Nations ranked by total citations)

 

ountry Papers Citations Impact Highly cited papers % highly cited
Singapore                  58,842 524,999 8.92 716 1.22
Thailand                            27,751 200,555 7.23 182 0.66
Malaysia     19,267 83,676 4.34 110 0.57
Indonesia                                                                5,857 45,916 7.84 65 1.11
Philippines 5,282 43,759 8.28 53 1.00
Vietnam 6,029 42,958 7.05 50 0.82
Cambodia 605 4,811 7.95 10 1.65
Laos 385 3,117 8.10 2 0.52
Myanmar 322 2,633 8.18 0 0.00
Brunei 372 2,523 6.78 0 0.00

อ้างอิง :  http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storyCode=413707§ioncode=26

  เมื่อเดือนธันวาคม 2010 วารสารวิทยาศาสตร์ที่ทรงอิทธิพล ชื่อหนึ่ง คือ วารสารเนเจอร์ ได้รายงานว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ดีของสิงคโปร์ ทำให้เกิดการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ให้แก่วิสาหกิจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  มีการสนับสนุนอย่างดีในงานวิจัยพื้นฐาน เช่น มีการว่าจ้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ เป็นต้น นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายรัฐบาลที่ตัดสินใจในการเคลื่อนย้ายเงินทุน ที่สำคัญมาสู่งานวิจัยที่สามารถนำไปผูกโยงต่อกับการประยุกต์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม (อ้างอิงจาก Nature, 468: 731, 9 December 2010)

ตารางที่ 3 ผลผลิตงานวิจัยวิทยาศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ จำแนกตามรายสาขาวิชา
(Singapore's Research Output by Specialty Area)

Rank Field Singapore  World share, 2005-09 (%)
Singapore  # Papers, 2005-09
Singapore Citation impact
World Citation impact
1 Computer Science: Hardware 2.69 801 2.01 1.55
2 Engineering: Manufacturing 2.64 559 2.26 1.80
3 Electrical Engineering 2.59 4,471 2.61 2.14
4 Telecommunications 2.59 944 1.88 1.61
5 Biomaterials 2.50 408 10.71 5.89
6 Robotics 2.43 111 1.37 1.48
7 Nanoscience & Nanotech. 2.38 1,624 5.82 5.69
8 Automation & Control 2.33 608 3.18 2.06
9 Computer Sci.: Information Sys. 2.25 864 1.74 1.98
10 Asian Studies 2.15 59 0.24 0.21

อ้างอิง
Thomson Reuters : Tracking Singapore’s Rise  Featured Analyses, May/June 2011  Available at  : http://sciencewatch.com/ana/fea/11mayjunFea/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป