เป็นรายงานของบริษัท Thomson Reuters โดยแผนก  Global Research Report, GRR ในชื่อเรื่อง (What does it mean to be "NEGLECTED" ?)  พร้อมแสดงภาพประกอบที่เข้าใจได้ง่าย เป็นบทความที่วิเคราะห์ด้วยการนับจากจำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ (Research Article)  ซึ่งเป็นหลักการของการศึกษา Bibliometrics

สรุปเนื้อหาได้ดังนี้  
จากชื่อเรื่องที่สื่อถึงความนัย ว่ามีการละเลย ทอดทิ้ง ในเรื่องการวิจัยเพื่อรักษาโรคเขตร้อน ซึ่งมักเป็นหัวข้อที่คลุมเครือบ่อยๆเสมอมา รายงานนี้เป็นผลจากการทบทวน ตรวจสอบ ด้วยหลักการของการศึกษา Bibliometrics study  แสดงผลออกมาเป็น ภูมิทัศน์งานวิจัยจากสิ่งที่ซับซ้อน สามารถเปิดเผยออกมาได้อย่างน่าทึ่ง โดยพบหลักฐานว่ามีความสนใจมากขึ้นในการวิจัยเพื่อหาวิธีรักษาและควบคุมโรคเขตร้อนในสาขาต่างๆ จากประเทศต่างๆ ยังพบว่ามีการเกิดขึ้นของศูนย์กลางการวิจัยในภูมิภาคใหม่  สามารถให้รายละเอียดสำคัญนี้แก่ผู้บริหารที่กำหนด ตัดสินนโยบายของวงการสาธารณสุขทั่วโลกได้

 


วิธีการศึกษา  ทำการวิเคราะห์ผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัยตีพิมพ์ที่ตีพิมพ์ ช่วงปี 1992-2011  ในชื่อโรคที่ระบุโดยองค์การอนามัยโลกว่ามีการติดเชื้อในผู้ป่วยทั่วโลกมากกว่า 1 พันล้านคน  และมีการเสียชีวิตมากกว่าปีละ  1 ล้านคน ทั่วโลก ผลการศึกษาพบว่า มีบางโรคที่มีความสนใจวิจัยเพิ่มมากขึ้น แต่ยอดรวมยังคงมีน้อยอยู่ โดยเปรียบเทียบกับการวิจัยโรคอื่นๆ ที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยสูง เช่น โรคมะเร็ง เอดส์ และโรคหัวใจ
        โรคเขตร้อนที่มีการละเลย เช่นโรคเท้าช้าง โรคพยาธิในลำใส้ ซึ่งโรคเหล่านี้มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันผู้คนทั่วโลก หลักพันล้านคน แต่พบว่ามีการให้ทุนวิจัยเพื่อการวิจัยรักษาโรคเหล่านี้  น้อยมาก เมื่อเทียบกับการวิจัยในโรคอื่นๆ เช่น HIV/AIDS
          ที่ผ่านมามักมีคำถามจากสังคม ในเรื่องหลักศีลธรรม ในเรื่องนี้เสมอมา เพื่อพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมจึงมีการช่วยเหลือโรคบางโรคมากกว่า สุดท้ายอาจสรุปได้ว่า มีความหมายว่าอย่างไร  ในการละเลยเรื่องนี้

alt

อ้างอิง - Thomson Reuters- Global Research Report "What does it mean to be "NEGLECTED" ?"

Available at : http://sciencewatch.com/articles/neglected-tropical-diseases

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป