Thomson Reuters ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์เรื่อง รายงานความร่วมมืองานวิจัยสาขาแพทยศาสตร์ในประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลียโดยใช้กระบวนการทาง Bibliometrics และฐานข้อมูล InCites ของบริษัท Thomson Reuters เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล

Bibliometrics เป็นการวัดและเปรียบเทียบสิ่งพิมพ์โดยใช้จำนวนผลงานวิจัยหรือจำนวนการอ้างอิงหรือค่าเฉลี่ยจำนวนการอ้างอิงต่อหนึ่งบทความ ส่วนฐานข้อมูล InCites เป็นฐานข้อมูลที่เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานวิจัย (Web-Based Research Evalution Tool) ของบริษัท Thomson Reuters

Thomson Reuters ใช้กระบวนการทาง Bibliometrics นับจำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์สาขาแพทยศาสตร์ที่เป็นการวิจัยร่วมกันรหว่างนักวิจัยสถาบันวิจัยสุขภาพด้านการแพทย์ (National Health and Medical Research Council : NHMRC) ประเทศออสเตรเลีย และ สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย (Agency for Science, Technology and Research : A*STAR) ประเทศสิงคโปร์ ที่มีการประกาศความร่วมมือดังกล่าวในเดือนกันยายน 2554 มีการจัดตั้งทุนวิจัยด้านชีวการแพทย์ (Biomedical) โดยทั้งสองหน่วยงานลงทุนเงินจำนวน 3.5 ล้านเหรียญออสเตรเลียและ 4.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ในระยะเวลา 3 ปี (2554-2556) รวมทั้งข้อตกลงในการส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการ โดยในครั้งแรกกำหนดจัดที่สิงคโปร์ในปี 2555 โดยหวังว่าจะสร้าง ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมใหม่ด้านการแพทย์ การพัฒนากลยุทธ์ของทั้งสองประเทศ ในโครงการความร่วมมือดังกล่าวคือ ออสเตรเลียได้ส่งเสริมให้มีเรื่องการมีสุขภาพที่ดี เป็น 1 ใน 4 เรื่องสำคัญของงานวิจัยในรัฐบาลออสเตรเลีย สอดคล้องกับงานวิจัยด้านชีวการแพทย์ เป็น 1 ใน 2 สาขาวิจัยของสิงคโปร์ที่ประสงค์จะสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ (Global Excellence) ในสาขานี้

Thomson Reuters ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์เรื่อง รายงานความร่วมมืองานวิจัยสาขาแพทยศาสตร์ในประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลียโดยใช้กระบวนการทาง Bibliometrics และฐานข้อมูล InCites ของบริษัท Thomson Reuters เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล

Bibliometrics เป็นการวัดและเปรียบเทียบสิ่งพิมพ์โดยใช้จำนวนผลงานวิจัยหรือจำนวนการอ้างอิงหรือค่าเฉลี่ยจำนวนการอ้างอิงต่อหนึ่งบทความ ส่วนฐานข้อมูล InCites เป็นฐานข้อมูลที่เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานวิจัย (Web-Based Research Evalution Tool) ของบริษัท Thomson Reuters

Thomson Reuters ใช้กระบวนการทาง Bibliometrics นับจำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์สาขาแพทยศาสตร์ที่เป็นการวิจัยร่วมกันรหว่างนักวิจัยสถาบันวิจัยสุขภาพด้านการแพทย์ (National Health and Medical Research Council : NHMRC) ประเทศออสเตรเลีย และ สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย (Agency for Science, Technology and Research : A*STAR) ประเทศสิงคโปร์ ที่มีการประกาศความร่วมมือดังกล่าวในเดือนกันยายน 2554 มีการจัดตั้งทุนวิจัยด้านชีวการแพทย์ (Biomedical) โดยทั้งสองหน่วยงานลงทุนเงินจำนวน 3.5 ล้านเหรียญออสเตรเลียและ 4.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ในระยะเวลา 3 ปี (2554-2556) รวมทั้งข้อตกลงในการส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการ โดยในครั้งแรกกำหนดจัดที่สิงคโปร์ในปี 2555 โดยหวังว่าจะสร้าง ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมใหม่ด้านการแพทย์ การพัฒนากลยุทธ์ของทั้งสองประเทศ ในโครงการความร่วมมือดังกล่าวคือ ออสเตรเลียได้ส่งเสริมให้มีเรื่องการมีสุขภาพที่ดี เป็น 1 ใน 4 เรื่องสำคัญของงานวิจัยในรัฐบาลออสเตรเลีย สอดคล้องกับงานวิจัยด้านชีวการแพทย์ เป็น 1 ใน 2 สาขาวิจัยของสิงคโปร์ที่ประสงค์จะสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ (Global Excellence) ในสาขานี้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป