ฐานข้อมูลวิจัยไทย หรือ www.tnrr.in.th เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย มากกว่า 30  หน่วยงาน โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมข้อมูลแบบ OAI-PMH

          การทำฐานข้อมูลแบบเชื่อมข้อมูลจากหลายฐาน ช่วยให้การประมวลผลข้อมูลต่างๆ เป็นไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว โดยเริ่มจากกำหนดคำค้น ซึ่งระบบ TNRR จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

     จากการสืบค้นด้วยคำว่า “ยาง” ผลการค้นหาทั้งหมดพบข้อมูล 4,954 รายการ โดยมีการแสดงผลชื่อโครงการจำนวน 5 อันดับแรก ดังนี้

1.       การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2.       การศึกษากลไกการอบแห้งไม้ยางพาราและการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3.       การศึกษาการเตรียมและพัฒนายางธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์สูง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

4.       การศึกษาขั้นตอนการสังเคราะห์ในเชิงชีวเคมีของพอลิไอโซพรีนที่ได้จากยางธรรมชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

5.       การศึกษาพืชอาศัยและการเกิดดอกเห็ดของเชื้อราเอกโตมายคอไรซ่าที่กินได้ในประเทศไทย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

     หน่วยงานที่มีจำนวนผลการสืบค้นมากที่สุด 5 อันดับ มีดังนี้

1.       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีจำนวนโครงการทั้งหมด 1,926 โครงการ

2.       ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย มีจำนวนโครงการทั้งหมด 1,301 โครงการ

3.       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีจำนวนโครงการทั้งหมด 424 โครงการ

4.       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจำนวนโครงการทั้งหมด 229 โครงการ

5.       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีจำนวนโครงการทั้งหมด 147 โครงการ

 

     สามารถจำแนกตามปีย้อนหลัง 5 ปี มีดังนี้

1.       2556 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 18 โครงการ

2.       2555 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 57 โครงการ

3.       2554 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 85 โครงการ

4.       2553 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 89 โครงการ

5.       2552 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 153 โครงการ

 

     จำแนกตามปีที่มีผลงานมากสุด 5 ปี

1.       2552 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 153 โครงการ

2.       2551 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 143 โครงการ

3.       2549 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 112 โครงการ

4.       2553 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 89 โครงการ

5.       2554 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 85 โครงการ

 

     นักวิจัยที่มีผลงานเกี่ยวข้องกับการสืบค้นจำนวน 5 อันดับ

1.       อาซีซัน แกสมาน
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
86 รายการ

2.       เจริญ นาคะสรรค์
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
86 รายการ

3.       ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
54 รายการ

4.       พูนพิภพ เกษมทรัพย์
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
40 รายการ

5.       ดวงรัตน์ ศตคุณ
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
32 รายการ

 

     คำค้นใกล้เคียงทั้งหมด

·       ยางวง

·       ยางนา

·       ยางบง

·       ยางผสม

·       ยางไหล

·       ยางรัด

·       ยางโมก

·       ยางบาง

·       ยางยืด

·       ยางรัก

·       ยางพารา

·       ยางเหลว

·       ยางแผ่น

·       ยางสกิม

·       ยางอ่อน

·       ยางแท่ง

·       ยางก้อน

·       ยางชำถุง

·       ยางมะตอย

·       ยางคงรูป

 

     จากการสืบค้นด้วยคำว่า “ยางพารา” ผลการค้นหาทั้งหมดพบข้อมูล 1,279 รายการ โดยมีการแสดงผลการสืบค้น 5 อันดับ ดังนี้

1.       การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2.       การศึกษากลไกการอบแห้งไม้ยางพาราและการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3.       เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดผักปลอดสารพิษในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

4.       สัมมนาประชาสังคมกับอนาคตของสังคมไทย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

5.       ข้อกำหนดเทคนิคที่ดีในการอบไม้ยางพาราแปรรูป
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

     หน่วยงานที่มีจำนวนผลการสืบค้นมากที่สุด 5 อันดับ มีดังนี้

1.       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีจำนวนโครงการทั้งหมด 577  โครงการ

2.       ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย มีจำนวนโครงการทั้งหมด 223 โครงการ

3.       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีจำนวนโครงการทั้งหมด 155 โครงการ

4.       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจำนวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ

5.       ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ มีจำนวนโครงการทั้งหมด 30 โครงการ

 

     สามารถจำแนกตามปีย้อนหลัง 5 ปี มีดังนี้

1.       2556 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 9 โครงการ

2.       2555 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 24 โครงการ

3.       2554 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 42 โครงการ

4.       2553 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 29 โครงการ

5.       2552 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 35 โครงการ

 

     จำแนกตามปีที่มีผลงานมากสุด 5 ปี

1.       2554 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 42 โครงการ

2.       2551 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 41 โครงการ

3.       2552 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 35 โครงการ

4.       2553 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 29 โครงการ

5.       2549 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 25 โครงการ

 

     นักวิจัยที่มีผลงานเกี่ยวข้องกับการสืบค้นจำนวน 5 อันดับ

1.       สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด 25 รายการ

2.       ระวิวรรณ โชติพันธ์
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
14 รายการ

3.       รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด 2
0 รายการ

4.       ทรงกลด จารุสมบัติ
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
16 รายการ

5.       พูนพิภพ เกษมทรัพย์
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
16 รายการ

 

     คำค้นใกล้เคียงทั้งหมด

·       ยางพาราดิบ

·       ยางพาราที่

·       ยางพารา ไทย

·       ยางพาราช่วง

·       ยางพาราเชิง

·       ยางพาราพันธุ์

·       ยางพารา การปลูก

·       ยางพาราช่วงอายุ

·       ยางพาราอายุน้อย

·       ยางพารา – การขนส่ง

·       ยางพารา กล้า ปุ๋ย

·       ยางพาราต่อท็อกซิน

·       ยางพาราจังหวัดเลย

·       ยางพาราแผ่นรมควัน

·       ยางพารา – การส่งออก

·       ยางพารา – การซื้อขาย

·       ยางพาราจังหวัดสงขลา

·       ยางพารา – แง่เศรษฐกิจ

·       ยางพารา การปลูก สตูล

·       ยางพารา การปลูก สงขลา

 

จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลวิจัยไทย หรือ www.tnrr.in.th พบปัญหาจากการสืบค้นคือ รายละเอียของโครงการต่างๆ ของหน่วยงานต้นแหล่งนั้นยังขาดความสมบูรณ์ ทำให้การแสดงผลของข้อมูลนั้นอาจไม่สมบูรณ์และคาดเคลื่อนได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป