ฐานข้อมูลวิจัยไทย หรือ www.tnrr.in.th เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย มากกว่า 30  หน่วยงาน โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมข้อมูลแบบ OAI-PMH

การทำฐานข้อมูลแบบเชื่อมข้อมูลจากหลายฐาน ช่วยให้การประมวลผลข้อมูลต่างๆ เป็นไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว โดยเริ่มจากกำหนดคำค้น ซึ่งระบบ TNRR จะแสดงผลลัพธ์ดังนี้

 • แสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวมากที่สุด 4 อันดับ (สามารถเลือกดูข้อมูลทั้งหมดได้)
 • แสดงข้อมูลตามปีย้อนหลัง 4 ปี (สามารถเลือกดูข้อมูลทั้งหมดได้)
 • แสดงรายชื่อนักวิจัยที่มีงานวิจัยเกี่ยวข้าวมากที่สุด 4 อันดับ (สามารถเลือกดูข้อมูลทั้งหมดได้)
 • แสดงคำค้นใกล้เคียง 4 อันดับ  (สามารถเลือกดูข้อมูลทั้งหมดได้)
 • แสดงรายชื่องานวิจัยที่เกี่ยวกับข้าวทั้งหมด
 • กราฟแสดงหน่วยงานที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับ "ข้าว" ทั้งหมด
 • กราฟแสดงข้อมูลจำแนกรายปี
 • กราฟแสดงข้อมูลงานวิจัยจำแนกตามภูมิภาค

rice-tnrr-03

ภาพแสดงหน้าจอผลลัพทธ์จากการสืบค้นด้วย "ข้าว"

จากการสืบค้นข้อมูลด้วยคำว่า "ข้าว" ผลการสืบค้นจำนวน 16,736 พบว่าหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยและวิชาการเรื่อง "ข้าว" มากที่สุด 5 อันดับได้แก่

 •  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย จำนวน  30 โครงการ/เรื่อง
 •  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จำนวน 27 โครงการ/เรื่อง
 •  ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ จำนวน 16 โครงการ/เรื่อง
 •  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 12 โครงการ/เรื่อง
 •  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 12 โครงการ/เรื่อง

rice-tnrr

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป