ฐานข้อมูลวิจัยไทย หรือ www.tnrr.in.th เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย มากกว่า 30  หน่วยงาน โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมข้อมูลแบบ OAI-PMH

          การทำฐานข้อมูลแบบเชื่อมข้อมูลจากหลายฐาน ช่วยให้การประมวลผลข้อมูลต่างๆ เป็นไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว โดยเริ่มจากกำหนดคำค้น ซึ่งระบบ TNRR จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

     จากการสืบค้นด้วยคำว่า “ระบบขนส่ง” ผลการค้นหาทั้งหมดพบข้อมูล 199 รายการ โดยมีการแสดงผลชื่อโครงการจำนวน 5 อันดับแรก ดังนี้

1.       โครงการวิจัยการประเมินสถานภาพองค์ความรู้จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2.       โครงการวิจัยและปฏิบัติการ เรื่อง วิวัฒนาการของชุมชนแออัดและองค์กรชุมชนแออัดในเมือง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3.       โครงการวิจัยและปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาชุมชนแออัดและองค์กรชุมชนแออัดในเมือง (ระยะที่ 2 และระยะที่ 3)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

4.       การศึกษาประสิทธิภาพของการให้บริการในระบบขนส่งในจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

5.       โครงการประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบกจังหวัดเชียงราย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

     หน่วยงานที่มีจำนวนผลการสืบค้นมากที่สุด 5 อันดับ มีดังนี้

1.       ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย มีจำนวนโครงการทั้งหมด 85 โครงการ

2.       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจำนวนโครงการทั้งหมด 33 โครงการ

3.       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีจำนวนโครงการทั้งหมด 25 โครงการ

4.       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีจำนวนโครงการทั้งหมด 17 โครงการ

5.       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีจำนวนโครงการทั้งหมด 10 โครงการ

 

     สามารถจำแนกตามปีย้อนหลัง 5 ปี มีดังนี้

1.       2555 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 1 โครงการ

2.       2553 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ

3.       2552 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 13 โครงการ

4.       2551 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 18 โครงการ

5.       2550 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ

 

     จำแนกตามปีที่มีผลงานมากสุด 5 ปี

1.       2551 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 18 โครงการ

2.       2552 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 13 โครงการ

3.       2549 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 6 โครงการ

4.       2553 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ

5.       2542 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 3 โครงการ

 

     นักวิจัยที่มีผลงานเกี่ยวข้องกับการสืบค้นจำนวน 5 อันดับ

1.       บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
6 รายการ

2.       รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
6 รายการ

3.       พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
6 รายการ

4.       นนทวัชร์ ชัยณรงค์
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
6 รายการ

5.       สมบัติ ขาวประทีป
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
6 รายการ

 

     คำค้นใกล้เคียงทั้งหมด

·       ระบบขนส่งยา

·       ระบบขนส่งมวลชน

·       ระบบขนส่งอนุภาค

·       ระบบขนส่งสินค้า

·       ระบบขนส่งสาธารณะ

·       ระบบขนส่งอัจฉริยะ

·       ระบบขนส่งมวลชนทางบก

·       ระบบขนส่งคอนเทนเนอร์

·       ระบบขนส่งมวลชน--อำนาจเจริญ

 

     จากการสืบค้นด้วยคำว่า “การขนส่ง” ผลการค้นหาทั้งหมดพบข้อมูล 1,262 รายการ โดยมีการแสดงผลการสืบค้น 5 อันดับ ดังนี้

1.       ปฏิสัมพันธ์ของสารสตีวิโอไซด์และสารเมตาบอไลต์ต่อออร์แกนิกแอนไอออน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2.       การศึกษาเกี่ยวกับฮอร์โมนโพรแลคตินในฐานะฮอร์โมนตัวใหม่ที่มีผลควบคุมเมตาบอลิสมของแคลเซียมในร่างกาย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3.       ตัวชี้วัดของการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากเหตุการณ์ที่ดวงอาทิตย์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

4.       กลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มไฮดรอกซีอะซีโตฟีโนนในการกระตุ้นการหลั่งน้ำดีและลดไขมันในเลือด
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

5.       กลไกการออกฤทธ์ของสติวิโอไซด์และส่วนสกัดหญ้าหวานต่อการลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

 

     หน่วยงานที่มีจำนวนผลการสืบค้นมากที่สุด 5 อันดับ มีดังนี้

1.       ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย มีจำนวนโครงการทั้งหมด 539 โครงการ

2.       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีจำนวนโครงการทั้งหมด 194 โครงการ

3.       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจำนวนโครงการทั้งหมด 129 โครงการ

4.       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีจำนวนโครงการทั้งหมด 126 โครงการ

5.       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีจำนวนโครงการทั้งหมด 51 โครงการ

 

     สามารถจำแนกตามปีย้อนหลัง 5 ปี มีดังนี้

1.       2557 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 10 โครงการ

2.       2556 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 10 โครงการ

3.       2555 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 17 โครงการ

4.       2554 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 24 โครงการ

5.       2553 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 22 โครงการ

 

     จำแนกตามปีที่มีผลงานมากสุด 5 ปี

1.       2551 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 84 โครงการ

2.       2552 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 57 โครงการ

3.       2549 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 39 โครงการ

4.       2554 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 24 โครงการ

5.       2553 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 22 โครงการ

 

     นักวิจัยที่มีผลงานเกี่ยวข้องกับการสืบค้นจำนวน 5 อันดับ

1.       อนันต์ มุ่งวัฒนา
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
18 รายการ

2.       วราเมศวร์ วิเชียรแสน
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
16 รายการ

3.       ชวเลข วณิชเวทิน
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
16 รายการ

4.       ลำดวน ศรีศักดา
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
8 รายการ

5.       ประทีป ดวงเดือน
จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด
15 รายการ

 

     คำค้นใกล้เคียงทั้งหมด

·       การขนส่งแบบ

·       การขนส่งต่อ

·       การขนส่งผู้

·       การขนส่ง--ไทย

·       การขนส่งสปิน

·       การขนส่งอ้อย

·       การขนส่ง -- ไทย

·       การขนส่งทางบก

·       การขนส่งมวลชน

·       การขนส่งประจุ

·       การขนส่งไนเตรต

·       การขนส่งทางน้ำ

·       การขนส่งทางถนน

·       การขนส่งสินค้า

·       การขนส่งปูทะเล

·       การขนส่งในเมือง

·       การขนส่งทางทะเล

·       การขนส่งทางรถไฟ

·       การขนส่งน้ำนมสด

·       การขนส่งทางเรือ

 

จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลวิจัยไทย หรือ www.tnrr.in.th พบปัญหาจากการสืบค้น ดังนี้ รายละเอียดของโครงการต่างๆ ของหน่วยงานต้นแหล่งนั้นยังขาดความสมบูรณ์ ทำให้การแสดงผลของข้อมูลนั้นอาจไม่สมบูรณ์และคาดเคลื่อนได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป