จากการสืบค้นผลงานวิจัยและวิชาการด้าน "การท่องเที่ยว" จากฐานข้อมูลวิจัยไทย www.tnrr.in.th ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิจัยไทยที่รวบรวมผลงานการวิจัยและงานวิชาการจากหน่วยงานมากกว่า 30 หน่วยงาน และมีผลงานวิจัยและวิชาการมากว่า 200,000 โครงการ/เรื่อง

ผลการสืบค้นงานวิจัยและวิชาการด้าน "การท่องเที่ยว" พบผลงานการวิจัยและวิชาการจำนวน 2,900 โครงการ/เรื่อง จากผลลัพทธ์ดังกล่าวพบว่า หน่วยงานที่มีงานวิจัยและวิชาการ "การท่องเที่ยว" มากที่สุด 5 อันดับได้แก่

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 1,192 โครงการ/เรื่อง
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย จำนวน 632 โครงการ/เรื่อง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 348 โครงการ/เรื่อง
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 155 โครงการ/เรื่อง
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 124 โครงการ/เรื่อง

travel-tnrr-01

โดยงานวิจัยและวิชาการพบว่ามีการวิจัยเรื่องดังกล่าวมากที่สุดใน 5 อันดับได้แก่

 • ปี 2550 จำนวน 381 โครงการ/เรื่อง
 • ปี 2552 จำนวน 274 โครงการ/เรื่อง
 • ปี 2553 จำนวน 140 โครงการ/เรื่อง
 • ปี 2555 จำนวน 124  โครงการ/เรื่อง
 • และไม่ระบุปี จำนวน 122 โครงการ/เรื่อง

travel-tnrr-02

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานวิชาการเรื่อง "การท่องเที่ยว" มากที่สุด 5 อันดับได้แก่

 • กรวรรณ สังขกร จำนวน 30 ผลงาน
 • ธันยา พรหมบุรมย์ จำนวน 27 ผลงาน
 • เทิดชาย  ช่วยบำรุง จำนวน 16 ผลงาน
 • กันต์สินี กันทะวงศ์วาร จำนวน 12 ผลงาน
 • ชูกลิ่น อุนวิจิตร จำนวน 12 ผลงาน

travel-tnrr-03

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป