จากการสืบค้นข้อมูลเรื่อง "มันสำปะหลัง" ผ่านระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย พบว่ามีผลงานการวิจัยและวิชาการเรื่อง "มันสำปะหลัง" จำนวน 1,947 รายการ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีผลงานการวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับเรื่อง "มันสำปะหลัง" มากที่สุด จำนวน 768 เรื่อง พบข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยจำนวน 330 เรื่อง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 91 เรื่อง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 89 เรื่อง

เมื่อจำแนกผลงานวิจัยออกเป็นรายปีพบว่ามีผลงานการวิจัยเกี่ยวกับ "มันสำปะหลัง" ย้อนหลังสุดคือปี 2528 จำนวน 4 เรื่อง และพบว่ามีงานวิจัยในปีล่าสุดคือปี 2557 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การผลิตกรดแลคติกรูปแอลจากอ้อยและมันสำปะหลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการสำรวจข้อมูลพบว่า งานวิจัยเรื่อง "มันสำปะหลัง" ที่พบผลงานการวิจัยและวิชาการในปีล่าสุดคือ 2557 นั้น เป็นการลงข้อมูลซ้ำกัน ดังนั้นงานวิจัยเรื่อง "มันสำปะหลัง" ในปี 2557 จากการสืบค้นผ่าน คลังข้อมูลงานวิจัยไทย จึงพบเพียงข้อมูลเดียวเท่านั้น และปีที่มีผลงานวิจัยมากที่สุดได้แก่ ปี 2549 จำนวน 38 เรื่อง (ไม่พบข้อมูลซ้ำ)

จำแนกข้อมูลงานวิจัยและวิชาการตามภูมิภาคพบว่า ภาคกลางมีงานวิจัยมากที่สุดจำนวน 1,379 เรื่อง อันดับที่สองได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 83 เรื่อง อันดับที่สามได้แก่ ภาคเหนือ จำนวน 48 เรื่อง และภูมิภาคที่ไม่พบข้อมูลงานวิจัยได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป