รายการเอกสารระบบ ISO โปรแกรม ITAP

PM (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน PROCEDURE MANUAL)

No. รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Download
1 PM-CO-ITAP-01 การบริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม (โครงการเดี่ยว) alt Doc file [335 KB]
Pdf file [219 KB]
2 PM-CO-ITAP-03 การวางแผนและจัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการกลุ่ม) alt Doc file [203 KB]
Pdf file [169 KB]

 

G (แนวทางการทำงานหรือเอกสารอ้างอิง GUIDELINE)

No. รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Download
3 G-CO-ITAP-02 แนวทางการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรม alt Doc file [120 KB]
Pdf file [112 KB]
4 G-CO-ITAP-03 เกณฑ์การสนับสนุนและแนวทางการจัดทำงบประมาณโครงการ
(บริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ประเภทโครงการเดี่ยว)
alt Doc file [72 KB]
Pdf file [349 KB]
5 G-CO-ITAP-04 แนวทางการเบิกเงินสนับสนุนโครงการ ITAP
(บริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ประเภทโครงการเดี่ยว)
alt Doc file [55 KB]
Pdf file [277 KB]
6 G-CO-ITAP-05 แนวทางการเข้าเยี่ยมบริษัทเพื่อวิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น
(First Visit and Preliminary Analysis)
alt Doc file [44 KB]
Pdf file [108 KB]
7 G-CO-ITAP-06 หลักเกณฑ์การสนับสนุนด้านการเงิน โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย alt Doc file [113 KB]
Pdf file [186 KB]

 

I (วิธีการปฏิบัติงาน INSTRUCTION)

No. รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Download
8 I-CO-ITAP-03 วิธีการเข้าเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการ (Interim and Evaluation Visit by Committee) alt Doc file [46 KB]
Pdf file [129 KB]

 

F (แบบฟอร์ม)

No. รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Download
9 F-CO-ITAP-01 แบบบันทึกการติดต่อครั้งแรก (First Contact Form, FC) alt Doc file [25 KB]
Pdf file [75 KB]
10 F-CO-ITAP-02 ใบสมัครขอรับบริการ ITAP alt Doc file [68 KB]
Pdf file [119 KB]
11 F-CO-ITAP-03 ITAP’s APPLICATION FORM alt Doc file [58 KB]
Pdf file [101 KB]
12 F-CO-ITAP-04 Snapshot รายงานการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น โดย ITA alt Doc file [54 KB]
Pdf file [132 KB]
13 F-CO-ITAP-05 แบบฟอร์มรายงานการเข้าเยี่ยมบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น (โดยผู้เชี่ยวชาญ) alt Doc file [32 KB]
Pdf file [86 KB]
14 F-CO-ITAP-06 บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เชี่ยวชาญ alt Doc file [41 KB]
Pdf file [88 KB]
15 F-CO-ITAP-07 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลเป็นความลับ alt Doc file [31 KB]
Pdf file [79 KB]
16 F-CO-ITAP-08 ประวัติผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค alt Doc file [60 KB]
Pdf file [88 KB]
17 F-CO-ITAP-09 แบบคำขอรับการสนันสนุนด้านการเงินของโครงการ ITAP alt Doc file [56 KB]
Pdf file [103 KB]
18 F-CO-ITAP-11 รายงานสรุปผลโครงการ alt Doc file [36 KB]
Pdf file [109 KB]
19 F-CO-ITAP-12 Consultant’s Project Work Plan alt Doc file [28 KB]
Pdf file [44 KB]
20 F-CO-ITAP-13 แบบอนุมัติแต่งตั้งกรรมการประเมินโครงการ alt Doc file [42 KB]
Pdf file [73 KB]
21 F-CO-ITAP-14 แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ITAP โดย ITA และ/หรือคณะกรรมการ alt Doc file [23 KB]
Pdf file [86 KB]
22 F-CO-ITAP-15 แบบรายงานเข้าเยี่ยมและประเมินผลโครงการ ITAP โดยคณะกรรมการ alt Doc file [55 KB]
Pdf file [101 KB]
23 F-CO-ITAP-16 แบบประเมินผลโครงการ ITAP โดยบริษัท alt Doc file [124 KB]
Pdf file [110 KB]
24 F-CO-ITAP-17 แบบคำขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการ ITAP alt Doc file [31 KB]
Pdf file [90 KB]
25 F-CO-ITAP-18 รายการเอกสารขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริษัท alt Doc file [24 KB]
Pdf file [77 KB]
26 F-CO-ITAP-19 แบบขออนุมัติหลักการ/ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/เข้ารับการอบรม (FIN-100) alt Excel file [43 KB]
Pdf file [91 KB]
27 F-CO-ITAP-30 แบบอนุมัติเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ alt Doc file [48 KB]
Pdf file [88 KB]

 

SLA (Service Level Agreement)

No. รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Download
28 F-ITAP-NW-SLA-01 SLA แจ้งผลอนุมัติโครงการ (เครือข่าย)

alt Excel file [40 KB]
Pdf file [133 KB]

29 F-ITAP-NW-SLA-02 SLA เบิกเงินอุดหนุน (เครือข่าย) alt Excel file [60 KB]
Pdf file [121 KB]

 

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป