วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. คณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ นำโดย นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมนทกานติ์ ใหม่แท้ คณะทำงานมูลนิธิฯ นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนกาวิละอนุกูลร่วมกับคณะครูที่รับผิดชอบงานของโครงการ
ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป